BÁO CÁO ĐỀ ÁN CÔNG TÁC NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA 3 NHIỆM KỲ 2018-2023

  28/06/2018

 Ông Bùi Trọng Đỉnh đọc Báo cáo Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội toàn quốc lần 3

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 BCH NHIỆM KỲ II

-----***-----

 

CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 26  tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

ĐỀ ÁN CÔNG TÁC NHÂN SỰ

BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

KHÓA 3 NHIỆM KỲ 2018-2023

------------------------------

 

- Căn cứ Điều lệ và Qui chế hoạt động của BCH CĐHBVN Nhiệm kỳ 2 (2013-2018);

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội lần thứ II của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II (2013-2018). và Nghị quyết họp Ban Thường trực ngày 2/4/2017 về việc phân công chuẩn bị Đại hội lần thứ 3 của Cộng đồng HBVN.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Thường trực BCH Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ 13/NQ-TT (Nhiệm kỳ II)  ngày 14 tháng 05 năm 2018  với tinh thần: Thực hiện trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, động viên được những thành viên nhiệt huyết, có sức khỏe và có điều kiện hoạt động công việc họ tộc;

Với đặc điểm hoạt động của công tác Cộng đồng (tự nguyện, tự túc, tự tâm) và thực tế hoạt động nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực đã thống nhất nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn vào BCH khóa 3, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

  1. Về số lượng:

      Từ thực tế ở khóa II thì số lượng khóa III nên có 120 ủy viên, quá trình mở rộng ra sẽ bổ sung sau . Số lượng Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành dự kiến có từ 17-19 đại biểu, trong đó có 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch được phân bổ vào các vị trí trọng yếu vùng miền (Bắc Trung Nam) số Ủy viên Thường trực còn lại là Trưởng các Ban chuyên môn và số đông là chủ tịch BCH/BLL các tỉnh xung quanh TP.Hà Nội, một số tỉnh miền Trung có phong trào mạnh, cộng đồng họ Bùi lớn.

       Từ số lượng như trên: mỗi tỉnh, thành phố được cử từ 1-2 đại biểu vào Ban Chấp hành trong đó có chủ tịch BCH/BLL. Những nơi mới có Ban Liên lạc lâm thời được cử Trưởng ban tham gia vào Ban Chấp hành toàn quốc. Riêng các Ban chuyên môn, Câu lạc bộ doanh nhân, công ty TNHH của CĐHB - VN và Ban Liên lạc thành phố Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Đà Nẵng được cử nhiều hơn sẽ có chi tiêu riêng.

2. Về cơ cấu: có ủy viên cũ, có ủy viên mới, có số đông ủy viên là nam giới song cũng cần có số lượng đại biểu là nữ giới cần thiết, đặc biệt nên có từ 15-20% là doanh nhân thành đạt trong ban chấp hành lần này.

3. Về tiêu chuẩn: 

  • Tự nguyện, nhiệt tình, tâm huyết với công tác họ
  • Còn sức khỏe, đủ đảm đương công tác
  • Có phương tiện, có điều kiện kinh tế,…

4. Về phương pháp tiến hành:

     Sau khi đi dự hội nghị BCH lần thứ IV( cuối nhiệm kỳ II) các tỉnh, thành phố, các ban chuyên môn CLB doanh nhân công ty kinh doanh ( nói trên) đều là đơn vị cơ sở, trên cơ sở phát huy dân chủ tập thể sẽ tổ chức họp thường trực BCH/BLL hoặc cơ quan đơn vị của mình để chọn cử người vào ban chấp hành toàn quốc đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng được giao theo đề án này (coi đó là hợp lệ). 

       Để phát huy dân chủ thực sự, sau đại hội III, tại phiên họp đầu tiên của BCH mới có thể bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết để bầu cử các ủy viên thường trực , chủ tịch, các phó chủ tịch…hoặc dự kiến danh sách do Ban Tổ chức đại hội chuẩn bị trước ,do hội nghị đó quyết định theo đa số. Với tinh thần đó ban chấp hành CĐHB-VN (khóa II) mong rằng các đại biểu hãy vì sự phát triển bền vững của dòng họ,  sáng suốt chọn cử những đại biểu có đủ điều kiện vào ban chấp hành mới. 

 Từ các nguyên tắc và tiêu chí như trên, BCH Nhiệm kỳ 2 (2013-2018) xin trình Đại hội Danh sách (dự kiến) BCH Nhiệm kỳ 3 (2018-2023) của CĐHBVN như sau: (Có danh sách kèm theo).

Xin kính trình ĐH xem xét cho ý kiến.

BCH Nhiệm kỳ 2 (2013-2018)

Tin liên quan:

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

THƯ ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG BÙI ĐÌNH DĨNH - NGUYÊN ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

THƯ GỬI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM CỦA ÔNG BÙI VĂN ĐỒNG

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II (2013 - 2018) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2018 - 2023)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2013 - 2018

TỜ TRÌNH BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P1

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 7
  • 1526
  • 7,222,678