Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam, kết hợp các công trình tâm linh, văn hóa phụ trợ

  21/06/2018

Mẫu thiết kế xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam và khu phụ trợ tâm linh, văn hóa 

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Số 03/2018/QĐ-CTHĐ

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Thành lập Ban Tổ chức lễ động thổ xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam, kết hợp các công trình tâm linh, văn hóa phụ trợ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

  • Căn cứ Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần III ngày 26/5/2018 đã thông qua);
  • Thực hiện Nghị quyết N01 Hội nghị Thường trực HĐHBVN(Ngày 02/6/2018) thông qua về việc quyết định xây dưng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam tại thị trấn Xuân Hòa, tỉnh vĩnh Phúc;
  • Căn cứ nhu cầu phát triển của dòng họ và khả năng của cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Lễ Động thổ xây dựng Nhà thờ họ Bùi Việt Nam, kết hợp các công trình tâm linh văn hóa phụ trợ, gọi tắt là Ban tổ chức Lễ Động thổ, trực thuộc Hội đồng – Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Ban Tổ chức lễ động thổ gồm Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban cùng các Ủy viên (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban tổ chức Lễ Động thổ xây dựng Nhà thờ có nhiệm vụ và quyền hạn:

1)-Nhiệm vụ: 

1.1. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, ra Quy chế làm việc, truyền thông kịp thời để buổi lễ động thổ vừa trang nghiêm, trọng thị đúng tập quán truyềng thống vừa công báo kịp thời cho Cộng đồng họ Bùi Việt Nam biết đầy đủ thông tin, chính xác nhất và hưởng ứng rộng rãi trong cả nước;

1.2. Ban Tổ chức Lễ động thổ tiến hành trình tự các bước, chọn thời gian, thời điểm chặt chẽ, vừa có quy mô vừa giữ được phong tục, tập quán truyền thống của người họ Bùi Việt Nam.

2)-Quyền hạn:

2.1. Được tổ chức Bộ máy hoạt động phù hợp nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn mà Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam giao cho. Được mời hoặc thuê chuyên gia chuyên ngành hỗ trợ kỹ thuật. chuyên môn, chọn thời điểm thích hợp.

2.2. Được đề xuất với các Ban chuyên môn của Hội đồng họ Bùi Việt Nam phối hợp thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng các Ban liên quan, Trưởng Ban tổ chức Lễ động thổ xây dựng Nhà thờ cùng các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Các Phó Chủ tịch

- Lưu Ban Thư ký

T/M THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Ngọc

 


DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ BÙI VIỆT NAM

(Theo QĐ số: 03/QĐ-TCHĐ)

 

STT

Họ và tên

Bộ phận

Chức danh

Địa chỉ

1

Bùi Xuân Trường

Phó Chủ tịch Hội đồng họ Bùi VN

Trưởng Ban tổ chức

Hà Nội

2

Bùi Quyết Chiến

UV TT Hội đồng họ Bùi

Phó Trưởng Ban Tổ chức

Vĩnh Phúc

3

Bùi Văn Hà

UV Hội đồng họ Bùi

 

Hà Nội

4

Nguyễn Bích Thủy

Ban Tài chính

 

Hà Nội

5

Bùi Đức Hạnh

UV Hội đồng họ Bùi

 

Hà Nội

6

Bùi Mạnh Quỳnh

Phó Ban Thông tin

 

Hà Nội

7

Bùi Ngọc Thanh

UV Hội đồng họ Bùi

 

Hà Nội

8

Bùi Hữu Tuân

Phó Ban Thư ký

 

Hà Nội

9

Bùi Thị Cúc

UV Hội đồng họ Bùi

 

Hà Nội

10

Bùi Lan Phương

UV Hội đồng họ Bùi

 

Hà Nội

Tin liên quan:

 LỄ HIẾN ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ BÙI VIỆT NAM

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 1051
  • 6,832,465