CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

  14/06/2018

PHỤ LỤC

(Kèm theo Điều lệ Cộng đồng HBVN 2018)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM)

I. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký là cơ quan hành chính thường trực của HĐHB CĐHBVN.   

2.  Trưởng ban Thư ký  có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Ðại diện cho  cho Ban Thư ký trong quan hệ giao dịch thường xuyên;

2.2. Tổ chức, điều hành các hoạt động thường xuyên của  Ban Thư ký HĐHB,

2.3. Ðịnh kỳ báo cáo cho Ban TT, HĐHB về các hoạt động của Cộng đồng;

2.4. Chuẩn bị và dự các kỳ họp của Ban TT và HĐHB;

2.5. Lập các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của HĐHB;

2.6. Quản lý hồ sơ và tài liệu của Cộng đồng (danh sách các thành viên, chi Họ và các tổ chức trực thuộc; ấn phẩm, văn bản giao dịch,…);

2.7. Quản lý, quản trị tài sản, phương tiện làm việc của HĐHB: Trụ sở, phương tiện làm việc, xe vận chuyển,..;

2.8. Chịu trách nhiệm trước HĐHB về các hoạt động  của Ban Thư ký.

II. Ban Tài chính:

1.Tham mưu cho  HĐHB trong lĩnh vực kinh tế, tài chính;

2. Xây dựng các phương án hoạt động để tạo nguồn thu;

3. Tập hợp các doanh nghiệp do người họ Bùi điều hành bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, cùng nhau làm giàu hợp pháp, cùng phát triển và có sự đóng góp xây dựng Cộng đồng,…

III. Ban Phát triển cộng đồng:

1. Nắm tình hình, thúc đẩy xây dựng tổ chức và hoạt động họ Bùi ở các địa phương trong và ngoài nước;

2. Tổ chức, hướng dẫn, thực thi các hoạt động liên kết dòng tộc (tổ chức thăm hỏi, dự các giỗ, lễ, kỉ niệm, ra mắt các tổ chức họ Bùi: từ thiện, xoá đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài,…);

3. Phối hợp với Ban NCLS dòng họ tổ chức, hướng dẫn các hoạt động hướng về cội nguồn, tôn vinh tổ tiên: Sưu tầm tài liệu lịch sử, gia phả dòng họ; tôn tạo nơi thờ cúng; tổ chức hội thảo khoa học,…

4. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm động viên con cháu, hướng tới tương lai: Xúc tiến công tác khuyến học, khuyến tài (Định kỳ tổ chức các lễ vinh danh); giới thiệu hỗ trợ giải quyết công ăn việc làm cho con cháu họ Bùi, chú trọng đặc biệt các vùng sâu, vùng xa.

5. Phối hợp cùng với Ban Kiểm tra giải quyết các vấn đề còn vướng mắc ảnh hưởng đến sự phát triển của họ Bùi, bảo vệ tôn chỉ, mục đích qui định trong Điều lệ của Cộng đồng. Phát hiện và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển, bảo đảm sự đoàn kết nội tộc;

IV. Ban Truyền thông:

1 . Cung cấp và giới thiệu các thông tin (thông qua Tập san, trang thông tin trên mạng) để kịp thời thông báo, phổ biến các chủ trương, nội dung hoạt động của HĐHB, CĐ HBVN đến các HĐHB các địa phương, chi họ, thành viên trong và ngoài nước.

2. Là nơi liên kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động,… của các thành viên, các chi họ và các họ bạn.

3. Thực hiện việc viết bài, biên tập, phát hành, quản lý,… theo đúng qui định của Luật Báo chí, pháp luật Nhà nước  hiện hành; Điều lệ của Cộng đồng HBVN.

4. Bảo đảm tính trung thực, chính xác, kịp thời, tôn trọng quyền tác giả, không  trái với tư tưởng chỉ đạo của Đại hội, HĐHB và Thường trực HĐHB CĐHBVN.

5. Cập nhật và thông tin kiến thức mới, công nghệ mới… giúp phát triển trí tuệ hiện đại, thiết thực, thích ứng vận dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục mà họ Bùi quan tâm.v.v..

V. Ban Nghiên cứu Lịch sử dòng họ:

1.Tư vấn cho các chi phả, chi họ thu thập tư liệu liên quan; biên dịch, biên soạn gia phả, kết nối dòng họ, giáo dục truyền thống;

2. Nghiên cứu mối liên hệ huyết thống và văn hoá giữa các chi phái họ Bùi, tạo cơ sở khoa học cho việc tôn vinh các mộ tổ, xây dựng từ đường họ Bùi Việt Nam, kiến trúc liên quan đến lịch sử-truyền thống họ Bùi Việt Nam;

3. Biên soạn các tài liệu, xuất bản các ấn phẩm phản ánh sự phát triển và thành tựu của cộng đồng họ Bùi về: Chính trị, giáo dục - khoa cử, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, quốc phòng an ninh đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; những gương tiêu biểu người họ Bùi trên các lĩnh vực từ xưa đến nay;

4.  Những việc lớn tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Điều tra tổng thể các chi phái họ Bùi trên cả nước;

- Tập hợp các nguồn tư liệu, chuẩn bị biên soạn bộ tổng tập: họ Bùi Việt Nam ( Các tướng lĩnh, anh hùng liệt sỹ tiêu biểu họ Bùi trong lịch sử; Các văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu họ Bùi Việt Nam,…);

- Hướng dẫn, tư vấn các dòng họ lập, biên soạn, biên dịch gia phả. (Các tư liệu, gia phả, các địa phương gửi bản sao trực tiếp về Ban Lịch sử dòng họ).

HỘI  DÂU-GÁI HỌ BÙI :

Là thành viên tập thể của CĐ HBVN, gồm tất cả những người con dâu, con gái họ Bùi ở trong nước và nước ngoài chấp nhận tuân thủ Điều lệ của Cộng đồng HBVN.  

Chức Năng:

1- Bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ họ Bùi Việt Nam trong đại gia đình Phụ nữ Việt Nam.

2- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện tôn chỉ mục đích của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam là “Đoàn kết - tương trợ - phát triển”; “Tìm về cội nguồn - Liên kết dòng tộc - Tôn vinh tổ tiên - Động viên con cháu”; cùng với gia đình góp phần xây dựng phát triển dòng tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nhiệm vụ

1-Tập hợp các chị em là con dâu con gái họ Bùi để tuyên truyền, vận động chị em phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của chị em phụ nữ nói chung, và chị em là dâu, gái họ Bùi tạo điều kiện để chị em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống. Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

2- Tập hợp các tầng lớp chị em dâu, gái họ Bùi Việt Nam, phát triển thành viên, xây dựng tiểu ban vững mạnh để tiến kịp với sự phát triển của Cộng đồng và đất nước. Đoàn kết hợp tác với các tổ chức họ Bùi trong và ngoài nước và các chị em phụ nữ trong đại gia đình phụ nữ Việt Nam vì sự tiến bộ và bình đẳng của chị em Phụ nữ.

   3- Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ từ các nguồn thu chính đáng để hỗ trợ cho các hoạt động của  BCH và Cộng đồng.

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP HỌ BÙI:

 Là thành viên tập thể của CĐ HBVN, gồm các doanh nghiệp do người họ Bùi điều hành bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, cùng nhau làm giàu hợp pháp, cùng phát triển và có sự đóng góp xây dựng Cộng đồng,…

Ghi chú: Bản phụ lục này chỉ mang tính hướng dẫn cho các ban chuyên môn kiện toàn chức năng nhiệm vụ, phân biệt giữa các ban trong quá trình phân công, phối hợp công tác.

Tin liên quan:

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 24
  • 176
  • 6,627,386