DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC TIỂU BAN - BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2008 - 2013

  24/01/2017

- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Liên lạc cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

- Căn cứ Điều 6, Điều 8 Chương III về quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 04 tháng 5 năm 2008 về cơ cấu các Tiểu ban (tổ chức bộ máy của Ban Liên lạc cộng đồng họ Bùi Việt Nam);

- Xét đề nghị của các ông (bà) Trưởng Tiểu ban;
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận các ông (bà) có tên dưới đây giữ các chức danh Phó Trưởng Tiểu ban và Uỷ viên các Tiểu ban:

1.    Văn phòng Ban Liên lạc cộng đồng họ Bùi Việt Nam:

Ông Bùi Văn Ngợi, Chánh Văn phòng;

Ông Bùi Kỳ Nam, Phó Chánh Văn phòng;

Ông Bùi Hữu Tuân, Phó Chánh Văn phòng;

Bà Bùi Thị Hằng, Uỷ viên;

Bà Bùi Thị Hương, Uỷ viên;

2.    Tiểu ban Thông tin:

Ông Bùi Việt Mỹ, Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Quang Hào, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Mạnh Quỳnh, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Quang Thanh, Phó Trưởng Tiểu ban;

Các Uỷ viên

Ông Bùi Công Dụng;

Ông Bùi Khắc Dự;

Bà Bùi Thị Hậu;

Ông Bùi Thanh Liêm;

Ông Bùi Đăng Sinh;

Ông Bùi Quang Tuấn;

Bà Bùi Tường Vi;

3.    Tiểu ban Lịch sử, Văn hoá:

Ông Bùi Xuân Đính, Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Đình Châu, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Quang Nhự, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Đình Phương, Uỷ viên;

Ông Bùi Mạnh Quỳnh, Uỷ viên;

Ông Bùi Văn Toàn, Uỷ viên;

4.    Tiểu ban Phát triển cộng đồng:

Ông Bùi Văn Vượng, Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Trọng Đỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Ngọc Khôn, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Thanh Hải, Uỷ viên;

Ông Bùi Thế Kỷ, Uỷ viên;

Ông Bùi Thanh Phúc, Uỷ viên;

Ông Bùi Văn Viện, Uỷ viên;

5.    Tiểu ban Kiểm tra

Ông Bùi Chu Hoành, Trưởng Tiểu ban;

Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh, Phó Trưởng Tiểu ban;

Bà Bùi Thị Thái, Phó Trưởng Tiểu ban;

Ông Bùi Xuân Vịnh, Phó Trưởng Tiểu ban.

Ông Bùi Hoành Hải, Uỷ viên;

Ông Bùi Thanh Hải, Uỷ viên;

Ông Bùi Công Khê, Uỷ viên;

Ông Bùi Đình Kiên, Uỷ viên;

Ông Bùi Đại Lịch, Uỷ viên;

Ông Bùi Thành Phần, Uỷ viên;

Ông Bùi Huy Phú, Uỷ viên;

Ông Bùi Thanh Phúc, Uỷ viên;

Ông Bùi Nam Thái, Uỷ viên

Ông Bùi Văn Tín, Uỷ viên;

Ông Bùi Văn Viện, Uỷ viên;

Điều 2: Các ông Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của tiểu ban của mình, lựa chọn và chịu trách nhiệm về các thành viên còn lại trong Tiểu ban theo Quy chế hoạt động của Ban Liên lạc, Điều lệ của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng các Tiểu ban và các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2008

Ngày 02 tháng 8 năm 2008

BLL CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Trưởng ban

(Đã ký)

ADMIN (Theo BLL Cộng đồng họ Bùi Việt Nam)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 5
  • 2453
  • 2,055,151