Hiển thị
  15/06/2018

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P2

Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023) là một trong những bản “hiến pháp” thu nhỏ, là bản cam kết của các thành viên về việc thành lập và hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

  14/06/2018

ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P1

Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023) là một trong những bản “hiến pháp” thu nhỏ, là bản cam kết của các thành viên về việc thành lập và hoạt động của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

  14/06/2018

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

Chức năng, nhiệm vụ của các Ban Chuyên môn - Giúp việc cho Thường trực Hội đồng - Cộng đồng họ Bùi Việt Nam là phụ lục không thể tách rời của Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018 - 2023)

  11/11/2017

Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ II đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam. Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

  24/01/2017

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ I ngày 20/04/2008 đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của BLL Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 6
  • 2393
  • 2,055,091