ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P1

  14/06/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

ĐIỀU LỆ

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Chương I

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Tên gọi

- Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (viết tắt là CĐHBVN) là tổ chức xã hội - văn hóa tự nguyện của những người con họ Bùi, hoạt động trong dòng họ Bùi Việt Nam, tuân thủ (thực hiện theo các nội dung cơ bản của) Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và theo luật pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

- CĐHBVN hoạt động trên phạm vi cả nước, có trụ sở tại Hà Nội; có biểu tượng (Logo) riêng; có Tộc ca (Bài ca họ Bùi Việt Nam); có tài sản, tài khoản riêng (bao gồm cả ngoại tệ) và con dấu riêng.

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

CĐHBVN tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:

- Kết nối các chi họ, chi phái họ Bùi; tìm về cội nguồn chung của dòng họ để cùng nhau phụng thờ, tri ân công đức, tôn vinh tổ tiên;

- Tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá và xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài;… nhằm xây dựng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam “Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển”;

- Động viên con cháu trong dòng tộc hướng tới tương lai để phát triển làm rạng danh tổ tông, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Điều 3: Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc; tổ chức giỗ tổ, kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên.

- Sưu tầm, biên soạn, xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san,…) và trang thông tin điện tử (website), trang mạng xã hội Facebook nhằm quảng bá, giới thiệu những thông tin, tài liệu, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân Bùi tộc; biểu dương những thành tựu, kinh nghiệm mới của con cháu họ Bùi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ và tay nghề; liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành viên trong dòng tộc thông qua các Câu lạc bộ Doanh nhân - Doanh nghiệp, Dâu - Gái họ Bùi để cùng nhau phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống,… Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, động viên các cháu học sinh, sinh viên học giỏi, vươn lên trong cuộc sống.

Chương II

THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 4: Thành viên

Tất cả các tổ chức (thành viên tổ chức), cá nhân (thành viên cá nhân) trong nước, kiều bào mang dòng Họ Bùi Việt Nam ở nước ngoài tán thành tôn chỉ, mục đích của Cộng đồng, tự nguyện tham gia và báo cáo cho Ban Thường trực của Hội đồng họ Bùi (HĐHB)/Ban Liên lạc (BLL) trực tiếp quản lý (Cấp toàn quốc, tỉnh/thành phố,…) biết, sẽ được chấp nhận là thành viên của Cộng đồng.

Thành viên cá nhân nên đăng ký chính thức với cấp của HĐHB nơi mình sinh hoạt. Thành viên tổ chức phải đăng ký chính thức với cấp của HĐHB nơi mình sinh hoạt.

CLB Doanh nhân họ Bùi và Hội Dâu Gái họ Bùi là hai thành viên tổ chức của CĐHBVN.

Điều 5: Nhiệm vụ của thành viên

- Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động của Cộng đồng.

- Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Cộng đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Cộng đồng. Bảo vệ uy tín của Cộng đồng, không được nhân danh Cộng đồng trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Cộng đồng ủy nhiệm.

- Tự nguyện đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản /hiện vật để xây dựng Cộng đồng và Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Điều 6: Quyền hạn của thành viên

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Cộng đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của Cộng đồng.

- Được tham dự các hoạt động do Cộng đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.

 - Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Cộng đồng và thông báo với Hội đồng họ Bùi (HĐHB) của CĐHBVN trực tiếp quản lý biết để xoá tên trong danh sách.

Chương III

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 7:  Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

CĐHBVN được tổ chức và có các bộ máy hoạt động theo nguyên tắc:  

 1. Hiệp thương, đồng thuận; tự nguyện, tự quản;
 2. Quyết định theo đa số
 3. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;
 4. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;
 5. Không vì mục đích lợi nhuận;
 6. Tuân thủ Pháp luật và Điều lệ của Cộng đồng.

Điều 8: Cơ cấu tổ chức của CĐHBVN

CĐHBVN được tổ chức theo hệ thống 4 cấp: cấp Trung ương (toàn quốc) và địa phương (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường). Ở mỗi cấp có Hội đồng họ Bùi (HĐHB)/BLL cùng cấp tương ứng.

CĐHBVN có cơ cấu tổ chức: Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội đồng họ Bùi (HĐHB) với các bộ máy mà HĐHB VN bầu ra: Ban Thường trực, Hội đồng Trưởng lão, Ban Kiểm tra và các Ban chuyên môn giúp việc cho Ban Thường trực.

Trường hợp đặc biệt không (hoặc chưa) bầu được HĐHB thì thành lập Ban Liên lạc lâm thời (BLLLT). BLLLT hoạt động không quá thời hạn một nhiệm kỳ.

HĐHB của CĐHBVN phối hợp với HĐHB/BLL CĐHB địa phương (tỉnh/ thành phố,…) xây dựng bổ sung Quy chế/Quy định phù hợp đặc thù hoạt động của địa phương, vừa đảm bảo tính nhất quán trong toàn Cộng đồng.

Điều 9. Đại hội Đại biểu toàn quốc

Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng (sau đây gọi tắt là Đại hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Cộng đồng. Đại hội họp 05 năm 01 lần, số lượng đại biểu do HĐHB quy định và triệu tập. Nhiệm vụ chính của Đại hội:  

 1. Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Cộng đồng nhiệm kỳ tới;
 2. Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Cộng đồng vượt quá thẩm quyền giải quyết của HĐHB;
 3. Phê duyệt thành phần HĐHBVN;  

Các nghị quyết của Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số quá bán.

Điều 10: Hội đồng họ Bùi (HĐHB)

 1. HĐHB là cơ quan đại diện cao nhất giữa 2 nhiệm kỳ của Cộng đồng HBVN do Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua trên cơ sở đề cử được quy định tại điều 11.
 2. Nhiệm kỳ của HĐHB thống nhất với nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc của Cộng đồng là 5 năm.    
 3. HĐHB họp mỗi năm/lần vào cuối năm.
 4. HĐHB được họp bất thường nếu một trong ba yếu tố sau xảy ra: (i) Một phần ba trở lên số ủy viên HĐHB yêu cầu; (ii) Ban Thường trực yêu cầu và (iii) Ban Kiểm tra yêu cầu.   

Điều 11: Cơ cấu và số lượng uỷ viên HĐHB  

 1. Số lượng ủy viên HĐHBVN được cử từ các HĐHB/BLL Cộng đồng họ Bùi các địa phương (cấp tỉnh/ thành phố; huyện đầu tiên trong tỉnh có tổ chức dòng họ) và từ các thành viên tổ chức. Số lượng đề cử này được HĐHBVN khóa trước phân bổ trước mỗi kỳ Đại hội.
 2. Trong quá trình hoạt động, tỉnh mới, hoặc thành viên tổ chức mới gia nhập CĐHBVN được cử bổ sung mới một số ủy viên vào HĐHB. Các tỉnh cũ hoặc thành viên tổ chức cũ được quyền thay thế ủy viên của địa phương mình, của thành viên tổ chức mình khi có ủy viên không còn đủ điều kiện tham gia CĐHBVN.

 Điều 12. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐHB:

 1. Lãnh đạo toàn bộ công tác của CĐHBVN giữa hai kỳ Đại hội.
 2. Phê duyệt Điều lệ của CĐHBVN, phê duyệt logo, các bài hát của CĐHBVN
 3. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐHB và các Uỷ viên Thường trực, bầu ra Hội đồng trưởng lão và Ban Kiểm tra. Quyết định số lượng, thành phần, quy chế hoạt động của Hội đồng Trưởng lão, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra và các ban chuyên môn của HĐHB (nếu có).
 4. Quyết định việc thành lập, giải thể, các tổ chức trực thuộc như ban chuyên môn; các cơ sở kinh tế, dịch vụ, văn hoá; các cơ sở đào tạo…có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc nhiều địa phương trên cơ sở chấp hành Nghị quyết của đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và Điều lệ của CĐHBVN.
 5. HĐHB quyết định những chủ trương, biện pháp để thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội;
 6. Duyệt dự toán, quyết toán thu, chi và việc sử dụng Quĩ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hàng năm.

Điều 13: Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc HĐHB  

Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc HĐHB gồm:

 1. Ban Thường trực;
 2. Hội đồng Trưởng lão;
 3. Ban Kiểm tra  
 4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
 5. Các tổ chức tham mưu, giúp việc chuyên môn trực thuộc Thường trực:    
 • Ban Thư ký;
 • Ban Tài chính;
 • Ban Phát triển Cộng đồng;
 • Ban Truyền thông;  
 • Ban Nghiên cứu Lịch sử dòng họ;

                   6. Ban thường trực HĐHB từ cấp Quận/Huyện trở lên bắt buộc phải có Ban tài chính và Ban Phát triển cộng đồng. HĐHB cấp Xã/Phường bắt buộc phải có Ban tài chính (hoặc bộ phận tài chính với tên gọi khác phù hợp)

Điều 14. Ban Thường trực: là cơ quan thường trực của HĐHB.

 1. Ban Thường trực do HĐHB bầu ra; bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐHB, một số trưởng ban và một số uỷ viên HĐHB. Số lượng uỷ viên Ban Thường trực không quá 1/3 số uỷ viên HĐHB .
 2. Ban Thường trực họp ít nhất 3 tháng một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động ba tháng trước và đề ra nhiệm vụ 3 tháng sau.
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực:
  1. Thay mặt HĐHB điều hành công việc của Cộng đồng giữa hai kỳ họp.   
  2. Có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của  HĐHB.
  3. Phê duyệt chủ trương thành lập, chức năng, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của các Ban chuyên môn, các tổ chức kinh tế, dịch vụ,…  trực thuộc HĐHB.
  4. Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ chủ chốt của các tổ chức trực thuộc và việc gia nhập CĐHBVN của các thành viên là các Cộng đồng họ Bùi địa phương (tỉnh, thành phố, huyện đầu tiên có tổ chức dòng họ trong tỉnh,…) và của các thành viên tổ chức.
  5. Ban hành các Quy định/Quy chế phục vụ cho hoạt động của Thường trực.
  6. Xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

3.7.Tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc CĐHBVN như: thời gian, địa điểm tổ chức đại hội; chương trình, nội dung, tài liệu, công tác hậu cần phục vụ đại hội;…

Điều 15. Chủ tịch HĐHBVN

Chủ tịch HĐHBVN do HĐHBVN bầu ra, có cùng nhiệm kỳ 5 năm như HĐHBVN.

 1. Chủ tịch HĐHBVN có chức năng, quyền hạn như sau:
 • Đại diện CĐHBVN trong giao tiếp với bên ngoài
 • Chỉ đạo các hoạt động của Thường trực, của các Ban trực thuộc Thường trực;
 • Ban hành các quy định, nghị quyết, quy chế, báo cáo, … mà HĐHBVN và Thường trực đã phê duyệt, thông qua;
 • Triệu tập các cuộc họp của HĐHBVN, của Thường trực theo thẩm quyền;
 • Chuẩn bị nội dung và triệu tập các buổi họp mà Chủ tich chủ trì.
 1. Giúp việc cho Chủ tịch HĐHBVN có một số Phó Chủ tịch, phụ trách một số công việc theo phân công của Chủ tịch. Các Phó chủ tịch được HĐHBVN bầu ra.
 2. Khi được bầu, Chủ tịch HĐHBVN có tuổi đời không quá 75 tuổi. Một cá nhân đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐHBVN không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Số nhiệm kỳ của Chủ tich HĐHB địa phương do HĐHB địa phương quyết định.

Điều 16. Hội đồng Trưởng lão (HĐTL)

 1. HĐTL là cơ quan tư vấn cấp cao của  HĐHB;
  1. HĐTL Gồm các bậc trưởng lão có uy tín, có tâm huyết với công việc của Cộng đồng, sức khỏe còn tốt, có tuổi đời không quá 85 tuổi. Thành viên của Hội đồng Trưởng lão có thể không là thành viên của HĐHB. Số lượng thành viên của Hội đồng Trưởng lão do HĐHB quyết định.
  2. Đứng đầu Hội đồng Trưởng lão là Chủ tịch HĐTL và một số phó Chủ tịch HĐTL để giúp việc điều hành.
 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Trưởng lão:
  1. Phát hiện, tư vấn cho Ban Thường trực những vấn đề lớn, nan giải; có tính chiến lược và có tầm ảnh hưởng đến uy tín chung của CĐHBVN.
  2. Theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐHB và Cộng đồng.
 2. Hội đồng Trưởng lão thường xuyên được Thường trực HĐHB cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Cộng đồng để chủ động đề xuất các vấn đề cần tư vấn.
 3. Hoạt động của Hội đồng Trưởng lão là hoạt động mở, tùy theo công việc, có thể làm việc tập trung tại văn phòng hoặc tại gia.

Ðiều 17.  Ban Kiểm tra

 1. Ban Kiểm tra, do HĐHB bầu ra, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Thường trực, của HĐHB cấp dưới và thành viên tổ chức trực thuộc, bao gồm:
 • Việc tuân thủ của các hoạt động theo Điều lệ CĐHBVN;
 • Tính đúng đắn, hợp pháp của các văn bản được ban hành;
 • Tính đúng đắn, chính xác của các loại báo cáo;
 • Tính đúng đắn, hợp pháp của các quyết định liên quan đển thành lập/giải thể các thực thể trực thuộc, liên quan đến việc bổ nhiệm, bãi miễn các cá nhân ở các vị trí trong hệ thống HĐHB.
 1. Định kỳ hàng năm Ban Kiểm tra lập báo cáo về hoạt động của Ban trình HĐHBVN và gửi cho HĐTL, Ban Thường trực.
 2. Ban Kiểm tra thực hiện việc xử lý khiếu nại trong CĐHBVN.
 3. Được quyền ban hành các Quy định phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của mình.
 4. Đứng đầu Ban Kiểm tra là Trưởng ban, do HĐHB bổ nhiệm. Có một hay nhiều Phó ban giúp việc Trưởng ban, cũng do HĐHB bổ nhiệm.

Điều 18.  Các Ban chuyên môn, giúp việc

 1. Các ban chuyên môn, giúp việc trong từng lĩnh vực cụ thể được qui định tại Mục 4 của Điều 13.
 2. Các ban chuyên môn là bộ máy giúp việc cho Thường trực và HĐHB theo từng lĩnh vực được qui định trong Điều lệ và Phụ lục kèm theo.
 3. Mỗi  ban chuyên môn có một cấp trưởng, một số cấp phó và một số thành viên tùy theo chức năng nhiệm vụ. Các ban có thể thành lập Tiểu ban hoặc Tổ công tác khi được Thường trực chấp nhận.
 4. Căn cứ vào Chương trình công tác của HĐHB, Ban chuyên môn có nhiệm vụ:
  1. Thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công theo chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ của các ban, được qui định cụ thể trong các Phụ lục đi kèm.  
  2. Kiện toàn chức năng nhiệm vụ, xây dựng Chương trình làm việc cho toàn khóa, xây dựng đề án từng vụ việc, trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung: sự cần thiết, mục đích yêu cầu, dự toán chi phí, giải pháp, tổ chức thực hiện,… để báo cáo Thường trực phê duyệt.
  3. Trước kỳ họp của Thường trực, các Trưởng ban phải gửi nội dung đề án đã chuẩn bị để báo cáo Chủ tịch HĐHB cho ý kiến.  
  4. Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết đại hội; chương trình, kế hoạch công tác của HĐHB, Ban Thường trực, các Ban chuyên môn chủ động triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình và phối hợp với nhau để thúc đẩy hoạt động và cùng hoàn thành tốt công tác của Cộng đồng.
 5. Trường hợp thấy cần thiết, Thường trực có thể thành lập thêm Ban chuyên môn trên cơ sở được HĐHB phê duyệt việc thành lập.
 6. Trưởng, phó ban chuyên môn do Thường trực bổ nhiệm.

Điều 19.  Các tổ chức, đơn vị trực thuộc CĐHBVN

                (Trung tâm, Công ty, Câu lạc bộ,…):

Quá trình phát triển của CĐHBVN có thể có các tổ chức như Trung tâm, Công ty hoặc Câu lạc bộ… Các tổ chức này có nhiệm vụ:

 1. Phải xây dựng Điều lệ Tổ chức cũng như Qui chế hoạt động của tổ chức mình phù hợp với Điều lệ hiện hành của Cộng đồng.
 2. Phải thực hiện nghiêm chỉnh mục đích, tôn chỉ qui định trong Điều lệ CĐHBVN và của tổ chức mình đã được phê duyệt.
 3. Tuỳ theo khả năng thực tế, các đơn vị trực thuộc cần có những đóng góp thiết thực cho Cộng đồng (đóng góp phục vụ các dịp gặp mặt, ủng hộ Quĩ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, …) để hoạt động của Cộng đồng thêm phong phú.
 4. Tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình trước HĐHB CĐHBVN và trước pháp Luật.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 20. Nguyên tắc làm việc

 1. Nguyên tắc chung:
  1. Cuộc họp của HĐHB, Ban Thường trực và các thực thể khác được coi là hợp lệ khi có trên 50% số ủy viên tham gia.
  2. Nguyên tắc làm việc trong CĐHBVN là dân chủ, hiệp thương, quyết định theo đa số uỷ viên có mặt. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng tạm thời thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐHB.  
 1. Mọi quan hệ, giao dịch thường xuyên trên danh nghĩa HĐHB ra bên ngoài nói chung đều do Chủ tịch, Phó Chủ tịch được phân công theo dõi lĩnh vực hoặc  Trưởng ban Thư ký thực hiện. Trong trường hợp đặc biệt khác phải được sự uỷ quyền của Chủ tịch HĐHB.
 2. Các văn bản giao dịch trên danh nghĩa Cộng đồng, HĐHB, BTT sau khi đã trình Chủ tịch hoặc người được uỷ quyền ký, đều phải đăng ký số văn bản và có bản lưu tại Ban Thư ký.

Điều 21. Chế độ làm việc của  HĐHB, Ban Thường trực 

 1. Ban Thường trực họp thường kỳ ba tháng một lần (vào sáng Thứ Bảy, tuần thứ nhất của tháng đầu Quý) và họp bất thường khi cần thiết. Nội dung cuộc họp bất thường do Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chuẩn bị.
 2. Nội dung, chương trình làm việc trong các kỳ họp HĐHB, Ban Thường trực phải được chuẩn bị kỹ và gửi tài liệu trước ít nhất năm ngày để các thành viên nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến đóng góp (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất).
 3. Hội nghị HĐHB, cuộc họp Ban Thường trực phải có nghị quyết hoặc thông báo nội dung kỳ họp bằng văn bản gửi tới các đơn vị có liên quan.
 4. Khi triển khai nhiệm vụ liên quan đến các ban chuyên môn, các ủy viên HĐHB, Ban Thường trực thì các bộ phận, cá nhân có liên quan phải phối hợp giải quyết thống nhất, vấn đề còn vướng mắc phải xin ý kiến quyết định của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được uỷ quyền.
 5. Các ủy viên HĐHB, ủy viên Ban Thường trực phải giữ đúng kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo nghị quyết của HĐHB, của Thường trực.
 6. Để thực thi công việc của Cộng đồng được nhanh chóng, tiện lợi và để giảm bớt các cuộc họp; các giao dịch, trao đổi…của các thành viên HĐHB, Thường trực, ... có thể được thực hiện thông qua trực tuyến, điện thoại, hộp thư điện tử chung của Ban Thư ký, các hộp thư cá nhân và trang thông tin điện tử, Trang mạng Facebook chính thống của Cộng đồng HBVN,….
 7. Mỗi ủy viên CĐHB cần có tối thiểu số điện thoại di động, địa chỉ email. Khuyến khích có thêm các phương tiện liên lạc điện tử khác.
 8. HĐHB, Ban Thường trực và các bộ máy khác của CĐHBVN chấp nhận họp qua video từ xa và chấp nhận lấy ý kiến bằng văn bản khi biểu quyết ra quyết định. Giá trị họp qua video từ xa và lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như họp truyền thống.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 22. Đối với Hội đồng Trưởng lão

HĐHB có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động của HĐHB, của Cộng đồng cho HĐTL và lắng nghe ý kiến tư vấn của Hội đồng Trưởng lão, phản ánh lại khi thấy chưa phù hợp.  

Điều 23. Đối với HĐHB/Ban Liên lạc tổ chức Thành viên cấp tỉnh

1. Thông qua việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện của các ủy viên HĐHB/BLL tổ chức Thành viên cấp tỉnh, HĐHB chỉ đạo, định kỳ xem xét hoạt động của tổ chức Thành viên, nắm tình hình tổ chức và hoạt động; hướng dẫn việc định kỳ sơ kết, tổng kết.

2. Tổ chức Thành viên ở địa phương báo cáo định kỳ hàng năm và các vấn đề đột xuất về công tác Dòng họ với Ban Thường trực.  

Điều 24. Đối với các tổ chức của Cộng đồng  

HĐHB lập các cơ quan tham mưu, giúp việc: Các Ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Cộng đồng và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị này.  Các ban, các đơn vị trực thuộc Cộng đồng chịu sự quản lý và điều hành của HĐHB thông qua Ban Thường trực.  

=>Điều lệ phần 2

 

Tin liên quan:

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
 • 10
 • 591
 • 2,067,671