ĐIỀU LỆ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2018 - 2023) - P2

  15/06/2018

Ông Bùi Trọng Đỉnh đọc Báo cáo sửa đổi Điều lệ tại Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

=>Điều lệ phần 1

Chương VI

TÀI SẢN VÀ QUĨ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 25: Các khoản thu của Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

 Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam  được hình thành từ các khoản thu sau:

- Tiền tự nguyện đóng góp của các cá nhân và tập thể xây dựng Cộng đồng;

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các Ban và các Tổ chức trực thuộc các Ban.

- Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng tài sản/hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

- Thu từ các khoản kêu gọi cúng tiến để thực hiện các công việc cụ thể như xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hoá du lịch dòng tộc, phát hành ấn phẩm, vật phẩm…

- Thu từ hoạt động cho sử dụng hình ảnh của CĐHBVN và thu từ hoạt động Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông media của CĐHBVN.

Điều 26: Các khoản chi của  Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được chi cho các khoản sau:

- Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐHB về đối nội, đối ngoại (xăng xe, lẵng hoa, điện hoa,…) và hành chính văn phòng.

- In ấn, phát hành các loại ấn phẩm, duy trì trang thông tin điện tử của dòng họ.  

- Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp hoạn nạn, khó khăn đặc biệt.

- Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân của Cộng đồng có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu Họ Bùi có thành tích học tập, tài năng đặc biệt xuất sắc.

- Chi để tổ chức giỗ tổ, xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hoá du lịch dòng họ, nghiên cứu, dịch thuật tài liệu, …

- Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Cộng đồng (khi có điều kiện).

Điều 27: Quản lý Quỹ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam do Chủ tịch HĐHB CĐHBVN chịu trách nhiệm (hoặc ủy quyền cho Ban Tài chính) quản lý tập trung, thống nhất. Sử dụng Quĩ được thực hiện trên cơ sở dự toán được Người ủy quyền phê duyệt. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quĩ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Quĩ phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 28: Kế hoạch thu chi hàng năm

Ban Tài chính có nhiệm vụ yêu cầu các ban chuyên môn lập kế hoạch thu/chi hàng năm trong hoạt động của mình và tập hợp thành kế hoạch thu/chi hàng năm của HĐHB. Ban Tài chính có trách nhiệm tìm các nguồn thu để cung cấp đủ cho các việc chi, thông qua các nguồn thu của CĐHBVN. Trong trường hợp không đủ đáp ứng, Ban Tài chính có trách nhiệm bổ sung mở rộng nguồn thu khác và tìm kiếm các nguồn tài trợ bên ngoài.

Điều 29: Quản lý tài sản Cộng đồng HBVN

1. Tài sản của CĐHB VN gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Cộng đồng. Tài sản của Cộng đồng được hình thành từ nguồn kinh phí của Cộng đồng hoặc do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật.

2. Việc quản lý sẽ được xây dựng Qui chế quản lý, sử dụng riêng phù hợp với các văn bản pháp lý qui định của Nhà nước hiện hành. Hàng năm hoặc định kỳ phải được kiểm kê, đánh giá chặt chẽ.

Chương VII.

QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ KHAI THÁC HÌNH ẢNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 30. Quản lý các phương tiện truyền thông:

 1. Các phương tiện truyền thông của Cộng đồng HBVN gồm có:
 • Tạp chí Họ Bùi Việt Nam;
 • Sách về họ Bùi;
 • Trang thông tin điện tử HBVN;
 • Các trang diễn đàn trên Facebook, …
 1. Quản lý các phương tiện truyền thông:
  1. Mỗi loại phương tiện truyền thông thành lập Ban Biên tập hoặc Ban Quản trị tương ứng. Các phương tiện này chỉ có giá trị pháp lý khi Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, bộ máy và Qui chế làm việc của Ban Biên tập, Ban Quản trị do Ban Thường trực có chủ trương và phê duyệt.
  2. Việc sử dụng tên của các phương tiện truyền thông cần được trong sáng, rõ nghĩa, tránh hiểu lầm. Tên của phương tiện tryền thông cần được Ban Thông tin truyền thông quản lý chặt chẽ và được Ban Thường trực phê duyệt.
  3. Ban Thường trực được quyền ban hành các Quy định chi tiết cho việc quản lý các phương tiện truyền thong.

Điều 31. Khai thác, sử dụng hình ảnh của CĐHBVN:

 1. Hình ảnh của CĐHBVN là hình ảnh được thể hiện trên nhiều vật liệu, trong nhiều môi trường, bao gồm: logo CĐHBVN, những câu chữ, ảnh chụp, hình vẽ (cả hình vẽ điên tử), ... liên quan trực tiếp đến CĐHBVN.
 2. Ban Thông tin truyền thông có trách nhiệm thiết kế và quản lý các hình ảnh được chuẩn hóa trên cơ sở các hình ảnh chuẩn hóa đó được Ban Thường trực phê duyệt.
 3. Các vật phẩm mang hình ảnh của CĐHBVN bao gồm: áo, mũ, phong bì, bút, túi, giấy công văn, … được lưu hành trên các phương tiện truyền thông, trong hoạt động của CĐHBVN.
 4. Ban Thông tin truyền thông chịu trách nhiệm quản lý các hình ảnh của CĐHBVN cho các ấn phẩm, vật phẩm sử dụng nội bộ.
 5. Bất cứ cá nhân hay tập thể trong hay ngoài CĐHBVN đều có quyền khai thác sử dụng hình ảnh của CĐHBVN. Việc khai thác sử dụng các hình ảnh CĐHBVN cần được báo cáo chi tiết về mục tiêu, phạm vi, thời gian khai thác, nguồn kinh phí sử dung cho việc khai thác, tiền thu (nếu có) của việc khai thác được sử dụng như thế nào. Việc khai thác được triển khai thực hiện nếu báo cáo kể trên được Thường trực phê duyệt.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 32: Khen thưởng

Các cá nhân và tổ chức thành viên của CĐHBVN có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cộng đồng được xét khen thưởng dưới hình thức biểu dương, vinh danh thông qua tập san, trang thông tin điện tử (Website) và thông báo của HĐHBVN.

Điều 33: Kỷ luật

Các thành viên hoạt động trái với Điều lệ và nghị quyết của Cộng đồng sẽ bị kỷ luật theo các mức độ: Khiển trách, Cảnh cáo và Xoá tên trong danh sách HĐHB, trong danh sách CĐHBVN.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34: Trách nhiệm thực hiện

Các thành viên và bộ máy của CĐHBVN có trách nhiệm tuân thủ bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.

Điều 35: Thời hiệu và sửa đổi

Bản Điều lệ này có 9 chương, 35 điều; đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của CĐHBVN thông qua ngày 26  tháng 05  năm 2018;

Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chỉ HĐHBVN mới có quyền sửa đổi Điều lệ này. Các Điều lệ và Quy chế ban hành trước Điều lệ này không còn giá trị.

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG HỌ BÙI CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Quang Ngọc

Tin liên quan:

DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG CỦA PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA II (2013 – 2018) NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách các Ban thuộc Hội đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, GIÚP VIỆC (THUỘC HĐHB - CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III)

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC KHÓA III HỌ BÙI VIỆT NAM ĐỒNG THUẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN LƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI VĂN TUẤN - CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BUỔI ĐẠI HỘI LẦN III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CẢM NHẬN KHI VỀ DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN 4 KHÓA II CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

CẢM NHẬN VỀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III: TÔ THẮM MỐC SON

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỊ TRÍ - VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG DÒNG TỘC

Clip: Ba Đình nắng - Phóng sự về Đại hội toàn quốc lần 3 Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Clip: Dòng họ Bùi Việt Nam nêu cao tinh thần: “Đoàn kết, tương trợ, phát triển” trong đại hội 3

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
 • 9
 • 319
 • 2,067,398