Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

  11/11/2017

Tin liên quan:

THƯ NGỎ CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC LẦN THỨ 10, BCH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP TT - BCH THÁNG 12 – 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12 – 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

Qui chế làm việc của Ban Chấp hành CĐHBVN Khoá II (Nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (2013 – 2018)

Danh sách Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013 – 2018)

Chương I: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Tên gọi

– Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (viết tắt là CĐHBVN) là tổ chức xã hội- văn hóa tự nguyện của những người con họ Bùi, hoạt động trong dòng họ Bùi Việt Nam, tuân thủ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và theo luật pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

– CĐHBVN hoạt động trên phạm vi cả nước, có trụ sở tại Hà Nội; có biểu tượng riêng; có tài sản, tài khoản riêng (bao gồm cả ngoại tệ); có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Có quan hệ với Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hoá dòng họ Việt Nam.

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

CĐHBVN tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:

– Kết nối các chi họ, chi phái họ Bùi; tìm về cội nguồn chung của dòng họ để cùng nhau phụng thờ, tri ân công đức, tôn vinh tổ tiên;

– Động viên con cháu trong dòng tộc hướng tới tương lai để phát triển làm rạng danh tổ tông, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

-Tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá và xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài;… nhằm xây dựng Cộng đồng họ Bùi Việt Nam “Đoàn kết- Tương trợ- Phát triển”;

Điều 3: Chức năng nhiệm vụ

– Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc; tổ chức giỗ tổ, kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên.

– Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san,…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân Bùi tộc; biểu dương những thành tựu, kinh nghiệm mới của con cháu họ Bùi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

– Trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ và tay nghề; liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành viên trong dòng tộc để cùng nhau phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống,… Quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn.

Chương II

THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 4: Thành viên

Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước, người mang Họ Bùi Việt Nam ở ngoài nước tán thành tôn chỉ mục đích của Cộng đồng, tự nguyện tham gia và báo cáo cho Ban Thường trực của BCH/BLL trực tiếp quản lý (toàn quốc; tỉnh, thành phố,…) biết, sẽ được chấp nhận là thành viên của Cộng đồng.

Điều 5: Nhiệm vụ của thành viên

– Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động của Cộng đồng.

– Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Cộng đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Cộng đồng. Bảo vệ uy tín của Cộng đồng, không được nhân danh Cộng đồng trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Cộng đồng ủy nhiệm.

– Tự nguyện đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản (nếu khả năng cho phép) để xây dựng Cộng đồng và Quĩ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Điều 6: Quyền hạn của thành viên:

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Cộng đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của Cộng đồng.

– Được tham dự các hoạt động do Cộng đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.

– Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Cộng đồng và thông báo với BCH CĐHBVN trực tiếp quản lý biết để xoá tên trong danh sách.

Chương III

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG

CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 7:   Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

CĐHBVN được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

1. Hiệp thương, đồng thuận; tự nguyện, tự quản;

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;

4. Không vì mục đích lợi nhuận;

5. Tuân thủ Pháp luật và Điều lệ của Cộng đồng.

Ban Chấp hành CĐHBVN được bầu thông qua bầu cử dân chủ và hiệp thương thống nhất. Trường hợp đặc biệt không (hoặc chưa) bầu được thì thành lập Ban Liên lạc lâm thời. BLLLT hoạt động không quá thời hạn một nhiệm kỳ.

Điều 8: Cơ cấu tổ chức của CĐHBVN:

CĐHBVN có hệ thống tổ chức ở tuyến toàn quốc và địa phương (tuyến tỉnh, thành phố; huyện, quận,…). Ở mỗi cấp có Ban Chấp hành/BLL cùng cấp.

CĐHBVN có cơ cấu tổ chức: Đại hội đại biểu toàn quốc, BCH, Ban thường trực, Hội đồng trưởng lão, Văn phòng, Ban Kiểm tra và các Ban chuyên môn giúp việc.

BCH CĐHBVN phối hợp với BCH/BLL CĐHB địa phương (tuyến tỉnh, thành phố,…) xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động để vừa đảm bảo tính đặc thù của địa phương, vừa đảm bảo tính nhất quán trong toàn Cộng đồng.

Điều 9. Đại hội Đại biểu toàn quốc

Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng (sau đây gọi tắt là Đại hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Cộng đồng. Đại hội họp 05 năm 01 lần, số lượng đại biểu do Ban Chấp hành quy định và triệu tập. Nhiệm vụ chính của Đại hội:

1. Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của Cộng đồng nhiệm kỳ tới;

2. Thảo luận, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Cộng đồng (nếu có);

3. Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Cộng đồng vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành;

4. Bầu Ban Chấp hành; khi cần có thể bầu Chủ tịch BCH và Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão.

Các nghị quyết của Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Điều 10: Ban Chấp hành (BCH):

BCH là cơ quan đại diện cao nhất giữa 2 nhiệm kỳ của Cộng đồng HBVN do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra .

– BCH quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành nghị quyết của Đại hội;

– Duyệt dự   toán, quyết toán thu, chi và việc sử dụng Quĩ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

– BCH một năm họp 1 lần, trường hợp cần thiết thì Ban Thường trực quyết định triệu tập họp bất thường.

– Nhiệm kỳ của BCH thống nhất với nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc của Cộng đồng là 5 năm.

Điều 11: Cơ cấu và số lượng uỷ viên BCH

BCH bao gồm Ban Thường trực và các uỷ viên khác, trong đó có các ủy viên được cử ra từ các BCH/BLL Cộng đồng họ Bùi các địa phương ( tuyến tỉnh, thành phố; huyện đầu tiên trong tỉnh có tổ chức dòng họ).

Số lượng uỷ viên BCH do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.

Điều 12: Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc BCH

Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc BCH gồm:

       1. Ban Thường trực: là cơ quan thường trực của BCH.

Ban Thường trực do BCH bầu ra; bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch BCH, Chánh văn phòng và một số uỷ viên BCH. Số lượng uỷ viên Ban Thường trực không quá 1/3 số uỷ viên BCH .

– Ban Thường trực có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của BCH.

– Ban Thường trực 3 tháng họp một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động Quý trước và đề ra nhiệm vụ Quý sau.

2. Hội đồng Trưởng lão: là cơ quan tư vấn cấp cao của BCH; Gồm các bậc trưởng lão có uy tín, có tâm huyết với công việc của Cộng đồng. Hội đồng Trưởng lão có chức năng:

– Tư vấn cho Ban Thường trực những vấn đề lớn, nan giải; có tính chiến lược và có tầm ảnh hưởng đến uy tín chung của CĐHBVN.

– Kiểm tra, giám sát các hoạt động của BCH và Cộng đồng.

Đứng đầu Hội đồng Trưởng lão là Chủ tịch và một một số Phó Chủ tịch giúp việc.

       3. Các tổ chức giúp việc:      

– Văn phòng

– Ban Kiểm tra (trực thuộc Ban Thường trực và Hội đồng Trưởng lão)

– Ban Phát triển Cộng đồng (trong nước, ngoài nước, con dâu, con gái)

–   Ban Tổ chức- Nhân sự

– Ban Thông tin, Văn hóa

– Ban Lịch sử, Truyền thống;

– Ban Kinh tế.

Mỗi ban chuyên môn có 1 cấp trưởng, một số cấp phó và một số thành viên tùy theo chức năng nhiệm vụ. Các ban có thể thành lập Tiểu ban hoặc Tổ công tác khi được Thường trực chấp nhận.

Chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ của các ban, văn phòng,…được qui định cụ thể trong Qui chế hoạt động của BCH CĐHBVN.

Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết đại hội; chương trình, kế hoạch công tác của BCH, Ban Thường trực, Văn phòng và các Ban chuyên môn chủ động triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình và phối hợp với nhau để thúc đẩy hoạt động và cùng hoàn thành tốt công tác của Cộng đồng.

Chương IV

QUĨ CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Điều 13: Các khoản thu của Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được hình thành từ các khoản thu sau:

– Tiền tự nguyện đóng góp của các cá nhân và tập thể xây dựng Cộng đồng;

– Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.

– Thu từ các khoản kêu gọi cúng tiến để thực hiện các công việc cụ thể như xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hoá du lịch dòng tộc, in ấn phẩm,…

Điều 14: Các khoản chi của Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam được chi cho các khoản sau:

– Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của BCH về đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.

– In ấn, phát hành các loại ấn phẩm, duy trì trang thông tin điện tử của dòng họ.

– Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp hoạn nạn, khó khăn đặc biệt.

– Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân của Cộng đồng có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu Họ Bùi có thành tích học tập, tài năng đặc biệt xuất sắc.

– Chi để tổ chức giỗ tổ, xây dựng nhà thờ, lăng tẩm, khu văn hoá du lịch dòng họ, nghiên cứu, dịch thuật tài liệu, …

– Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Cộng đồng (khi có điều kiện).

Điều 15: Quản lý Quỹ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam

Quỹ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam do Chủ tịch BCH CĐHBVN chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quĩ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Quĩ phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định   của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều16: Khen thưởng:

Các cá nhân và tổ chức thành viên của CĐHBVN có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cộng đồng được xét khen thưởng dưới hình thức biểu dương, vinh danh thông qua tập san, trang thông tin điện tử (Website) và thông báo của BCH CĐHBVN.

Điều 17: Xử lý vi phạm

Các cá nhân và tổ chức thành viên hoạt động trái với Điều lệ và nghị quyết của Cộng đồng sẽ bị xoá tên trong danh sách thành viên.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Trách nhiệm thực hiện

Các cá nhân và tổ chức thành viên của CĐHBVN có trách nhiệm tuân thủ theo bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.

Điều 19: Thời hiệu và sửa đổi

Bản Điều lệ này có 6 chương, 19 điều; đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của CĐHBVN thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2013; có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc của CĐHBVN mới có quyền sửa đổi Điều lệ này.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

T/M BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Chủ tịch

(Đã ký)

GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 8
  • 4583
  • 2,071,674