ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

  24/01/2017
Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ I ngày 20/04/2008 đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của BLL Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam.
Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Chương I

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1: Tên gọi
Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam (viết tắt là CĐHBVN) là tổ chức xã hội- văn hóa tự nguyện, hoạt động trong dòng Họ Bùi Việt Nam, tuân thủ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý xã hội và theo luật pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
CĐHBVN hoạt động trên phạm vi cả nước, có trụ sở tại Hà Nội; có tài sản, tài khoản riêng (bao gồm cả ngoại tệ); có tư cách pháp nhân và con dấu riêng (khi đủ điều kiện).
Điều 2: Tôn chỉ, mục đích
CĐHBVN tổ chức vận động, thu hút đông đảo những người trong cùng dòng tộc cả nước và cư trú ở nước ngoài với tinh thần tự nguyện tham gia vào các hoạt động nhằm:
- Kết nối các chi họ, dòng họ; tìm về cội nguồn;
-Tăng cường tình đoàn kết tương trợ, hiểu biết và hợp tác với nhau trong hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội; trong hoạt động khuyến học, khuyến tài;… nhằm xây dựng Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Đoàn kết- Tương trợ- Phát triển;
-Tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu trong dòng tộc phấn đấu để phát triển, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.
Điều 3: Nội dung hoạt động
-Tổ chức các hoạt động tìm về cội nguồn, xây dựng phả tộc; tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dòng họ; xây dựng và tôn tạo nơi thờ phụng tổ tiên.
-Sưu tầm, biên soạn để xuất bản các loại ấn phẩm (sách, tập san,…) và trang thông tin điện tử (website) nhằm đưa những thông tin, tài liệu giới thiệu, tôn vinh công lao của cha ông, tuyên dương những thành tựu, kinh nghiệm mới của con cháu Họ Bùi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
- Thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ và tay nghề; liên doanh, liên kết kinh tế giữa các thành viên trong dòng tộc để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống,…  
Chương II
THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM
Điều 4: Thành viên
Tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào mang dòng Họ Bùi Việt Nam ở nước ngoài tán thành tôn chỉ mục đích của Cộng đồng, tự nguyện tham gia và thụng bỏo cho Ban thường trực của BLLHBVN biết, sẽ là các thành viên  của Cộng đồng.
Điều 5: Nhiệm vụ của thành viên
- Chấp hành Điều lệ và thực hiện các nghị quyết của Cộng đồng, tích cực tham gia mọi hoạt động của Cộng đồng.
- Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Cộng đồng trong và ngoài nước để thu hút thành viên mới và mở rộng phạm vi hoạt động của Cộng đồng.
- Đóng góp sức lao động, tài sản hoặc tiền (trên tinh thần tự nguyện) để xây dựng tổ chức và Quĩ Họ Bùi Việt Nam.
  Điều 6: Quyền hạn của thành viên:
- Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cấp lãnh đạo của Cộng đồng; được thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trong các hội nghị và các công việc của Cộng đồng.
- Được tham dự các hoạt động do Cộng đồng tổ chức như hội họp, tham quan, khảo sát trong, ngoài nước, du lịch tìm về cội nguồn; được thăm hỏi, khi gặp khó khăn đặc biệt hoặc hoạn nạn theo khả năng của tổ chức nơi đó.
 - Được rút khỏi danh sách thành viên khi muốn xin ra khỏi Cộng đồng và thông báo với BLLHBVN biết để xoá tên trong danh sách. 
Chương III
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG 
CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM
 Điều 7:  Nguyên tắc hoạt động
CĐHBVN được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và hiệp thương thống nhất. Ban liên lạc của CĐHBVN được bầu thông qua bầu cử dân chủ. Trường hợp đặc biệt không bầu được thì thành lập BLL lâm thời. BLLLT hoạt động không quá thời hạn một nhiệm kỳ.
Điều 8: Cơ cấu tổ chức của CĐHBVN:
CĐHBVN có hệ thống tổ chức ở tuyến toàn quốc và địa phương (tuyến tỉnh, thành phố, huyện,…). ở mỗi cấp có Ban liên lạc tương ứng.  BLLHBVN toàn quốc có Ban thường trực, Hội đồng trưởng lão, Văn phòng và các Tiểu ban chuyên môn giúp việc. BLLHBVN toàn quốc phối hợp với BLLHB địa phương (tuyến tỉnh, thành phố, huyện,…) xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động để đảm bảo tính thống nhất trong toàn Cộng đồng.
Điều 9: Ban liên lạc Họ Bùi Việt Nam (BLLHBVN) toàn quốc:
BLLHBVN toàn quốc là Ban chấp hành- cơ quan đại diện cao nhất của Cộng đồng do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra .
- BLLHBVN quyết định những chủ trương, biện pháp thi hành những nghị quyết của Đại hội đề ra;
- Duyệt dự  toán, quyết toán thu, chi và việc sử dụng Quĩ Họ Bùi Việt Nam.
- BLLHBVN toàn quốc một năm họp 1 lần, trường hợp cần thiết thì  Thường trực quyết định triệu tập  họp bất thường.
- Nhiệm kỳ của BLLHBVN toàn quốc thống nhất với nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu toàn quốc của Cộng đồng là  5 năm.      
Điều 10: Cơ cấu và số lượng uỷ viên BLLHBVN toàn quốc
BLLHBVN toàn quốc bao gồm Thường trực và các uỷ viên khác, trong đó có các ủy viên được cử ra từ các BLLHB các địa phương (tỉnh, thành phố, huyện,…)
       Số lượng uỷ viên BLLHBVN do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định.
Điều 11: Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc BLLHBVN toàn quốc
Bộ máy điều hành, tham mưu, giúp việc BLLHBVN toàn quốc gồm:
         1. Ban Thường trực: là cơ quan thường trực của BLLHBVN. Ban Thường trực do BLLHBVN toàn quốc bầu ra bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Chỏnh văn phũng và một số uỷ viên BLL. Số lượng uỷ viên Ban Thường trực không được quá 1/3 số uỷ viên BLL .
         - Ban Thường trực có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn việc thực hiện các Nghị quyết của  BLLHBVN.
- Ban Thường trực 3 tháng họp một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động Quý trước và đề ra nhiệm vụ Quý sau.
       2. Hội đồng Trưởng lão: Gồm các bậc trưởng lão có uy tín, có tâm huyết với công việc của Cộng đồng. Hội đồng Trưởng lão có nhiệm vụ tư vấn cho BLL những vấn đề lớn, nan giải hoặc có tính chiến lược.
        3. Các bộ phận giúp việc khác:      
          - Văn phòng
          - Tiểu ban Kiểm tra;
          - Tiểu ban Phát triển Cộng đồng;

- Tiểu ban Thông tin;

- Tiểu ban Kinh tế;

- Tiểu ban Lịch sử, văn hoá,…

        Mỗi bộ phận có 1 cấp trưởng (Chánh văn phòng hoặc Trưởng tiểu ban) và một số thành viên.
        Chức năng nhiệm vụ, qui tắc làm việc, mối quan hệ của các ban, văn phòng, tiểu ban,…được qui định cụ thể trong Qui chế hoạt động của BLLHBVN.
        Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết đại hội; chương trình, kế hoạch công tác của BLLHBVN và Ban Thường trực, Văn phòng và tiểu ban chủ động triển khai công việc theo lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình và phối hợp với nhau để thúc đẩy hoạt động và cùng hoàn thành tốt công tác của Cộng đồng.
Chương IV
QUĨ HỌ BÙI VIỆT NAM
Điều 12: Các khoản thu của Quỹ  Họ Bùi Việt Nam
 Quỹ  Họ Bùi Việt Nam  được hình thành từ  các khoản thu sau:
- Tiền tự nguyện đóng góp của các cá nhân và tập thể xây dựng Cộng đồng;
- Các khoản thu bằng tiền (kể cả ngoại tệ), bằng hiện vật do các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ.
Điều 13: Các khoản chi của  Quỹ Họ Bùi Việt Nam
Quỹ Họ Bùi Việt Nam được chi cho các khoản sau:
- Chi cho các hoạt động thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của BLLHBVN về đối nội, đối ngoại và hành chính văn phòng.
- Thăm hỏi và giúp đỡ những thành viên khi gặp khó khăn đặc biệt, hoạn nạn.
- Khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân  của Cộng đồng có thành tích hoạt động xuất sắc. Khen thưởng con cháu Họ Bùi có thành tích học tập, tài năng đặc biệt xuất sắc.
- Phụ cấp cho những cán bộ chuyên trách của Cộng đồng (khi có điều kiện).
Điều 14: Quản lý Quĩ  Họ Bùi Việt Nam
Quĩ  Họ Bùi Việt Nam do Trưởng ban BLLHBVN chịu trách nhiệm quản lý tập trung, thống nhất. Việc lập dự toán chi, tiêu, sử dụng quĩ, tài sản; chế độ báo cáo tài chính của Quĩ phải tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ này và quy chế hiện hành của Bộ Tài chính.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều15: Khen thưởng:
Các cá nhân và tổ chức thành viên của CĐHBVN có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cộng đồng được xét khen thưởng dưới hình thức biểu dương, tôn vinh thông qua tập san, trang thông tin điện tử (Website) và thông báo của BLLHBVN.
Điều 16: Xử lý vi phạm
Các cá nhân và tổ chức thành viên hoạt động trái với Điều lệ và nghị quyết của Cộng đồng sẽ bị xoá tên trong danh sách thành viên.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17: Trách nhiệm thực hiện
Các cá nhân và tổ chức thành viên của CĐHBVN có trách nhiệm tuân thủ theo bản Điều lệ này trong mọi hoạt động.
Điều 18: Thời hiệu và sửa đổi
Bản Điều lệ này có 6 Chương, 18 điều; đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  I của CĐHBVN thông qua ngày 20  tháng 4 năm 2008; có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc của CĐHBVN mới có quyền sửa đổi Điều lệ này.

                                      Hà Nội, ngày  20   tháng  5  năm 2008

                                                                  T/M BLLHBVN

 

                                                                    Trưởng ban

 

                                                                          (Đã ký)

 

                                                                   GS Bùi Phan Kỳ

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 4487
  • 2,071,578