Hiển thị
  13/03/2017

LƯỢC SỬ TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT (P2)

Phương cách lý tưởng nhất vẫn là phép viết họ tên như ở quê nhà. Người Việt ở Pháp vẫn theo giải pháp này vì người Pháp đã quen với tên họ người mình từ thời thực dân ở Việt Nam, biết phân biệt họ với tên

  24/01/2017

Gia phả hoàn chỉnh có những mục gì?

Gia phả được coi là hoàn chỉnh trước hết phải là một gia phả được ghi chép rõ ràng, chữ nghĩa chân phương có ghi rõ tên người sao lục, biên soạn thuộc đời thứ mấy, năm nào, triều vua nào, căn cứ vào bản nào, tên người tục biên qua các đời cũng có cước chú

  24/01/2017

Gia phả là gia bảo có đúng không?

Đúng và rất đúng với những người có ý thức tôn kính tổ tiên và quý trọng tình cảm họ hàng gia tộc. Gia phả là lịch sử của một dòng họ, một gia đình lớn.

  24/01/2017

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Đại hội đại biểu Họ Bùi toàn quốc lần thứ I ngày 20/04/2008 đã thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của BLL Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Nội dung toàn văn của bản Điều lệ như sau:

  24/01/2017

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MỘT SỐ TIỂU BAN - BAN LIÊN LẠC HỌ BÙI VIỆT NAM

hoá I Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam (2008-4/2013) có các bộ phận chính trực thuộc, bao gồm: bộ phận Văn phòng - Kế toán tài chính nội bộ; Tiểu ban Thông tin văn hoá (bao gồm Tập san, Website Họ Bùi Việt Nam);

  24/01/2017

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG TRỰC BLLHBVN

Ngày 11/01/2009 tại Hà Nội, Ban Thường trực BLLHBVN đã họp thường kỳ đầu năm 2009 với sự có mặt 9 UV và 2 đại biểu mời. Sau 3 giờ thảo luận, tranh luận, hội nghị nhất trí kết luận những nội dung chủ yếu sau đây:

  24/01/2017

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC TIỂU BAN - BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2008 - 2013

- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Liên lạc cộng đồng họ Bùi Việt Nam; - Căn cứ Điều 6, Điều 8 Chương III về quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Điều lệ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam;

  24/01/2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Để bảo đảm cho hoạt động của BLLHBVN được thuận lợi, tập trung và thống nhất, nay ban hành Qui chế làm việc của BLL, các Tiểu ban và các cơ quan trực thuộc,… với các nội dung cụ thể như sau:

  24/01/2017

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHOÁ 1 (2008 - 2012)

DANH SÁCH CÁC UỶ VIÊN BAN LIÊN LẠC HỌ BÙI VIÊT NAM Khoá 1, nhiệm kỳ 2008 - 2012

  24/01/2017

LƯỢC SỬ TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT (P1)

Nghiên cứu tất cả hệ thống tên họ các dân tộc trên thế giới cho thấy người Việt có lẽ là một dân tộc đầu tiên, cùng với người Trung Hoa và Ðại Hàn, có một hệ thống tên họ đơn giản và hợp lý nhất.

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 8940
  • 3,809,450