Một số sắc rồng được vua ban thưởng cho hai ông Bùi Tôn Vị, Bùi Tôn Nhiếp

  05/03/2017

Giới thiệu một số sắc rồng được vua ban thưởng cho hai ông Bùi Tôn Vị, Bùi Tôn Nhiếp mà Họ Bùi xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn còn lưu giữ lại được cho tới ngày nay.

* Đạo thứ nhất của ông Bùi Tôn Vị

Sắc phong cho quan Tướng Sĩ Lan nho học Huấn đạo phủ đức quan Bùi tôn vị, đã trúng 3 khoa Tam tràng Hội thí, làm chức Phụng thị văn chức, làm việc có trách nhiệm.
Nay chuẩn y thăng chức Tri huyện, Cẩn sự tá lan, làm Tri huyện huyện Thanh Chương. Nay cố sắc.
Bảo thái năm thứ 4, tháng 7, ngày mồng 6.

* Đạo thứ hai của ông Bùi Tôn Vị

Sắc phong cho quan Cẩn sự tá lang, Tri huyện huyện Thanh Chương Bùi tôn vị đã thi trúng 4 khoa Tam tràng Hội thí, vâng chỉ đi giám khảo các kỳ thi, làm tròn trách nhiệm.
Nay chuẩn y thăng chức Viện ngoại lan, kiêm giữ chức Mậu lam tá lang ở bộ binh, cai quản quân lương.
Nay cố sắc.
Long Đức năm thứ 2, tháng 6, ngày mồng 2.

* Đạo thứ ba của ông Bùi Tôn Vị

Nay sắc cho quan Mậu lan tá lang, Hậu cần bộ binh, Tư viên ngoại lang Bùi Tôn Vị, đã 4 khoa thi trúng Tam tràng Hội thí, lại chịu trách nhiệm giữ chức giám khảo nhiều khoa thi, đều làm tròn trách nhiệm. Được phong chức "Đại nguyên soái thống quốc chính, Thượng thư, Thái văn tổng đức, Anh nghị, Thánh công uy vương".
Nay chuẩn theo sự đề nghị của các triều thần.
Chuẩn cho chức "Hiến phó" làm quan Mậu lâm, Thanh hình, Hiến sát sứ ở xứ Tuyên Quang. 
Nay ban sắc chỉ.
Vĩnh Tộ năm thứ hai, tháng 3 ngày 20 âm lịch.

* Đạo thứ tư của ông Bùi Tôn Vị

Sắc cho quan Mậu lâm, chức Thanh hình Hiến sát sứ thuộc tỉnh Tuyên Quang Bùi Tôn Vị đã trúng 4 khoa Tam tràng Hội thí, lại trúng thêm khoa Bạt cử, được đi giám khảo các kỳ thi, làm tròn trách nhiệm được phong chức: Đại nguyên soái, Tổng quốc chính, Thượng sư minh vương, Chuẩn theo lời đề nghị của các Triều thần, nay thăng lên chức Tham nghị với tước Hiển cung đại phu. Làm quan Tán trị thừa chính sứ tư thuộc xứ Thanh Hoa. Tước Tham nghị, Tu thận thiểu Doãn trung liệt.
Nay ban sắc chỉ.
Cảnh Hưng năm thứ 11, tháng 6, ngày 25 âm lịch.

* Đạo thứ năm của ông Bùi Tôn Vị

Do vua Lê Cảnh Hưng phong tặng.
Đề ngày: Cảnh Hưng năm thứ XVIII, tháng 4, ngày 9 âm lịch (tức năm 1754).
Nay ban sắc cho: Quan hiển cung đại phu xứ Thanh Hoa, chức Tham nghị, Tán trị thừa chính sứ tư, Tu thận thiếu doãn, một tôi hiền trung liệt là Bùi Tôn Vị, chuyên coi việc văn đã từ lâu, cả 4 khoa thi đều trúng Tam trạng Hội thí lại trúng thêm khoa Bạt cử, đã giữ nhiều lần giám khảo các kỳ thi đều làm tròn trách nhiệm. 
Nay chuẩn y thăng chức Thị lang, Tước bá, làm quan "Hoằng tín đại phu xứ Nghệ An, chức Thái bộc tư khánh tước "Tháp lĩnh bá, tu thận doãn". 
Nay ban sắc chỉ.
Cảnh Hưng năm thứ XVIII, thứ 4, ngày 9 âm lịch.

* Đạo thứ sáu của ông Bùi Tôn Vị

Do Vua Lê Cảnh Hưng phong tặng.
Đề ngày: Lê Cảnh Hưng năm thứ 27, tháng 6, ngày 25 âm lịch tức năm 1967.
Nay sắc cho quan Hoằng Tín đại phu xứ Nghệ An, chức Thái tộc tự khanh tước Tháp lĩnh bá, tu thân doãn. Một công thần vì nước đã lâu. Trong khoá thi đã trúng 4 khoá Tam tràng Hội thí, sau lại trúng thêm khoa Bạt cử. Đã làm tròn các trách nhiệm Triều đình giao cho.
Nay xét lại công lao trước vẫn chưa đáp ứng, còn nhiều thiệt thòi. Nay chuẩn y: Phong tặng chức Thừa chính sứ, về hầu tước thì khá phong tặng "Gia hạnh đại phu", làm quan "Tán trị Thừa chánh sứ tứ" thuộc xứ Lạng Sơn, tước "Tháp lĩnh hầu tư chính khanh". Khi mất ban cho hiệu bụt là "Hạo nhiên". 
Nay ban sắc chỉ.
Cảnh Hưng năm thứ 27, tháng 6, ngày 25 âm lịch.

* Đạo thứ nhất của ông Bùi Tôn Nhiếp (Chỉ còn sót lại một đạo)

Làm chức huyện Thừa huyện Thuý Vân, đậu Sinh đồ.
Đề ngày: Cảnh Hưng năm thứ 31, tháng 2, ngày 17 âm lịch (tức năm 1971).
Nay sắc cho nho sinh Bùi Tôn Nhiếp, làm chức Phụng sai cho quan Liêu quận công, vâng dự lăng miếu điện của chúa Trịnh, đã có công lao khó nhọc.
Nay chuẩn y: Làm chức Tiến công thứ lang.
Làm Huyện thừa ở huyện Thuý Vân.
Nay ban sắc chỉ.
Cảnh Hưng, năm thứ 31, tháng 2, ngày 17 âm lịch.


 

Ảnh : NSNA Bùi Xuân Lương
Người công bố tư liệu : Bùi Trọng Cầu
Người dịch : Cố Trưởng ban HĐGT Bùi Danh Niêm

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 3
  • 1495
  • 6,991,552