NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

  30/05/2018

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ III

 

Số: 01/HĐ-HBVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam họp ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 89 ủy viên BCH (trong đó có 79 UV trực tiếp tham gia hội nghị và 10 UV vì điều kiện sức khỏe không tham gia được đã ủy quyền cho người thay); 41 Đoàn đại biểu của 36 tỉnh/thành phố và các đơn vị trực thuộc với gần 900 đại biểu, đại diện cho các Cộng đồng Họ Bùi cả nước.

Sau khi nghe và thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam khoá II (nhiệm kỳ 2013 – 2018) trình,

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí các nội dung cơ bản Báo cáo Tổng kết đánh giá 5 năm hoạt động của Ban Chấp hành Họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ II (2013-2018) và các mục tiêu nhiệm vụ của BCH Cộng đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III (2018- 2023), trong đó có:

- Thanh toán dứt điểm kinh phí Trụ sở CĐHBVN ở 96 Định Công. Xây dựng xong Nhà thờ họ Bùi khang trang ở Xuân Hòa, Vĩnh Phúc;

- Hoàn thành và xuất bản tập sách Họ Bùi Việt Nam;

- Xây dựng Quĩ Khuyến học - Khuyến tài họ Bùi Việt Nam.

Giao Hội đồng họ Bùi nhiệm kỳ III căn cứ vào nội dung kết luận của Đại hội để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và chính thức ban hành thực hiện.

2. Thông qua toàn văn Điều lệ (sửa đổi) của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam. Theo đó, từ nhiệm kỳ III, cơ quan lãnh đạo của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam và tỉnh/thành phố…, trước đây gọi là Ban Chấp hành, nay được gọi tên là Hội đồng họ Bùi Việt Nam (HĐHB), đứng đầu HĐHB Việt Nam là Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Bộ máy chuyên môn giúp việc cho HĐHB Việt Nam được gọi là các Ban chuyên môn, giúp việc (có tinh giản một số Ban) theo từng lĩnh vực; đứng đầu các Ban chuyên môn, giúp việc là các Trưởng, Phó ban.

Giao HĐHB Việt Nam nhiệm kỳ III căn cứ vào những ý kiến đóng góp và kết luận trong Đại hội để hoàn chỉnh Điều lệ và chính thức ban hành thực hiện.

3. Đại hội đã bầu ra Hội đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III gồm 96 uỷ viên (những địa phương còn chưa đăng ký và những địa phương có tổ chức phát triển giữa 2 kỳ đại hội sẽ tiếp tục bổ sung sau); nhất trí danh sách Hội đồng Trưởng lão (gồm 17 uỷ viên), Chủ tịch Hội đồng trưởng lão, các Phó Chủ tịch Hội đồng Trưởng lão; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực HĐHB, Trưởng ban Kiểm tra, Trưởng các ban chuyên môn và các chức danh khác do HĐHB Việt Nam nhiệm kỳ III hiệp thương bầu ra (có danh sách cụ thể kèm theo).

4. Giao cho Hội đồng Họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III và Hội đồng họ Bùi các tỉnh/thành phố,… đã tham gia Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát hợp với đặc điểm của từng địa phương, dòng họ; gắn nhiệm vụ của Hội đồng họ Bùi toàn quốc với nhiệm vụ của Hội động Họ Bùi ở các địa phương để thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III đã được thông qua tại Đại hội.

5. Đại hội cũng mong muốn Hội đồng họ Bùi Việt Nam nhiệm kỳ III, Hội đồng họ Bùi các tỉnh/ thành phố,…phát huy tiềm năng đa dạng của họ Bùi chúng ta, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công tác họ và cuộc sống, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ III kêu gọi các Hội đồng họ Bùi thuộc Cộng đồng họ Bùi trên mọi miền tổ quốc, toàn thể bà con họ Bùi trong nước và bà con họ Bùi đang làm ăn sinh sống, định cư ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống văn hoá của dòng họ Văn hiến, Đoàn kết, Nhân ái, chia sẻ tình cảm dòng tộc; hướng về cội nguồn cha ông, thực hiện tốt mục tiêu “Đoàn kết-Tương trợ-Phát triển”; góp phần cùng trăm họ trong cả nước xây dựng một nước Việt Nam “dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Ngọc Khôn

Ông Bùi Ngọc Khôn đọc Nghị quyết Đại hội toàn quốc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội

Ông Bùi Quang Ngọc - Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi VN khóa III tặng hoa tri ân công lao đóng góp cho hoạt động của Cộng đồng họ Bùi VN trong thời gian qua của ông Bùi Ngọc Khôn

Tin liên quan:

Phát biểu nhận chức Chủ tịch Cộng đồng họ Bùi Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Bùi Quang Ngọc tại Đại hội toàn quốc lần III (26/05/2018)

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ II) MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BÙI XUÂN TRƯỜNG TẠI ĐẠI HỘI SAU KHI ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 1
  • 1571
  • 6,983,860