Qui chế làm việc của Ban Chấp hành CĐHBVN Khoá II (Nhiệm kỳ 2013 – 2018)

  11/11/2017

Tin liên quan:

THƯ NGỎ CỦA THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC LẦN THỨ 10, BCH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP TT - BCH THÁNG 12 – 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH (NHIỆM KỲ II) CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 12 – 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

GIẤY MỜI HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VN

Điều lệ Cộng Đồng Việt Nam khóa II (2013 – 2018)

Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ II Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (2013 – 2018)

Danh sách Ban chấp hành Cộng đồng họ Bùi VN khóa II (2013 – 2018)

– Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam lần thứ 2, Nhiệm kỳ 2013-2018;

– Căn cứ Điều lệ Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Khoá II;

– Căn cứ vào kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Liên lạc Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khoá I và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Cộng đồng trong giai đoạn mới,

Để bảo đảm cho hoạt động của Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (BCH) được thuận lợi, tập trung và thống nhất, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực,… Cộng đồng họ Bùi Việt Nam Khóa II, nhiệm kỳ 2013 – 2018 được xây dựng như sau:

Chương I
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 1. Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam

1. Ban Chấp hành Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (viết tắt là BCH ) do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra. BCH là cơ quan đại diện cao nhất của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam (CĐHBVN) giữa hai kỳ Đại hội, họp thường lệ mỗi năm 1 lần.

2. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, việc thay đổi, bổ sung uỷ viên trong BCH phải được quá nửa số uỷ viên BCH biểu quyết tán thành. Việc biểu quyết có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau: giơ tay, bỏ phiếu kín, xin ý kiến qua các phương tiện thông tin,… Hình thức cụ thể do Ban Thường trực đề nghị được đa số ủy viên BCH chấp thuận.

3. Số lượng uỷ viên BCH được bổ sung hoặc thay thế trong một nhiệm kỳ không được quá 1/3 số lượng uỷ viên BCH đã được Đại hội ấn định cho nhiệm kỳ đó.

Sau khi có danh sách thay đổi, bổ sung chính thức, phải có văn bản thông báo đến các UV BCH và các BCH/ BLL các tuyến, đồng thời đưa tin lên các phương tiện thông tin của dòng họ .

4. Quyền hạn và nhiệm vụ của BCH:

4.1. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc.

4.2. Lãnh đạo toàn bộ công tác của CĐHBVN giữa hai kỳ Đại hội.

4.3. Quyết định Quy chế làm việc của BCH.

4.4. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH và các Uỷ viên Thường trực. Quyết định số lượng, thành phần, quy chế hoạt động của Hội đồng Trưởng lão, Văn phòng BCH và các ban chuyên môn của BCH.

4.5. Quyết định việc thành lập, giải thể, các tổ chức trực thuộc như ban chuyên môn; các cơ sở kinh tế, dịch vụ, văn hoá; các cơ sở đào tạo…có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc nhiều địa phương trên cơ sở chấp hành Nghị quyết của đại hội Cộng đồng họ Bùi Việt Nam.

Điều 2. Ban Thường trực (gọi tắt là Thường trực)

1. Thường trực là cơ quan thường trực của BCH, có trách nhiệm triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội và của BCH giữa hai kỳ họp. Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng và một số uỷ viên BCH. Số lượng thành viên tham gia Thường trực không được vượt quá 1/3 số uỷ viên BCH CĐHBVN.

Thường trực họp mỗi quí một lần, ngoài ra có thể họp bất thường hoặc mở rộng theo triệu tập của Chủ tịch .

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực:

2.1. Thay mặt BCH điều hành công việc của Cộng đồng giữa hai kỳ họp.

2.2. Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của các Ban chuyên môn, các tổ chức kinh tế, dịch vụ,… trực thuộc BCH. Thông qua quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ chủ chốt của các tổ chức trên và việc gia nhập CĐHBVN của các thành viên là các Cộng đồng họ Bùi địa phương (tỉnh, thành phố, huyện đầu tiên có tổ chức dòng họ trong tỉnh,…).

2.3. Xem xét và giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

2.4. Tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc CĐHBVN như: thời gian, địa điểm tổ chức đại hội; chương trình, nội dung, tài liệu, công tác hậu cần phục vụ đại hội;…

Điều 3. Hội đồng Trưởng lão

1. Hội đồng Trưởng lão là cơ quan tư vấn cấp cao của BCH CĐHBVN; bao gồm các bậc cao niên có uy tín, tâm huyết với công việc của Cộng đồng. Thành viên của Hội đồng trưởng lão có thể không là thành viên của BCH. Số lượng thành viên của Hội đồng Trưởng lão do Chủ tịch BCH đề xuất, quyết định sau khi được đa số uỷ viên Thường trực biểu quyết đồng ý.

Đứng đầu Hội đồng Trưởng lão là Chủ tịch HĐTL và một số phó Chủ tịch HĐTL để giúp việc điều hành.

2. Hội đồng Trưởng lão có chức năng: tư vấn cho Ban Thường trực các vấn đề lớn, nan giải, mang tính chiến lược và có tầm ảnh hưởng đến uy tín chung của CĐHBVN. Kiểm tra, giám sát các hoạt động của BCH và Cộng đồng.

3. Hội đồng Trưởng lão thường xuyên được Thường trực BCH cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Cộng đồng để chủ động đề xuất các vấn đề cần tư vấn.

4. Hoạt động của Hội đồng Trưởng lão là hoạt động mở, tùy theo công việc, có thể làm việc tập trung tại văn phòng hoặc tại gia.

Ðiều 4. Chủ tịch và Phó Chủ tịch BCH

1. Chủ tịch BCH có trách nhiệm và quyền hạn:

1.1. Ðại diện pháp nhân và là chủ tài khoản của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trước pháp luật.

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ðại hội và các quyết định của BCH.

1.3. Chủ trì cuộc họp của BCH và Thường trực.

1.4. Ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và trực tiếp chỉ đạo Chánh Văn phòng.
1.5. Chịu trách nhiệm trước BCH về các hoạt động của Thường trực.

1.6. Thành lập các ban chuyên môn để tư vấn, giúp việc về các vấn đề cụ thể.

1.7. Phê duyệt nhân sự cho các ban và các tổ chức khác của Cộng đồng theo đề nghị của Ban Tổ chức – Nhân sự.

1.8. Chủ trì cuộc họp BCH nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu xong Chủ tịch mới.

2. Các Phó Chủ tịch là người giúp việc Chủ tịch, mỗi Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực cụ thể. Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, một Phó Chủ tịch có thể được uỷ quyền thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của BCH.

Ðiều 5. Văn phòng và Chánh Văn phòng

1. Văn phòng là cơ quan hành chính thường trực của BCH CĐHBVN. Chánh Văn phòng do Ban Tổ chức –Nhân sự đề xuất, Chủ tịch BCH bổ nhiệm sau khi được đa số ủy viên BCH biểu quyết chấp nhận.

2. Chánh Văn phòng có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Ðại diện cho Văn phòng BCH trong quan hệ giao dịch thường xuyên;

2.2. Tổ chức, điều hành các hoạt động thường xuyên của Văn phòng BCH;

2.3. Ðịnh kỳ báo cáo cho BCH về các hoạt động của Cộng đồng;

2.4. Chuẩn bị và dự các kỳ họp của BCH;

2.5. Lập các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BCH;

2.6. Quản lý hồ sơ và tài liệu của Cộng đồng (danh sách các thành viên, chi Họ và các tổ chức trực thuộc; ấn phẩm, văn bản giao dịch,…);

2.7. Chịu trách nhiệm trước BCH về các hoạt động của Văn phòng.

Điều 6. Ban Kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do BCH bầu ra và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hội đồng Trưởng lão và của Thường trực BCH. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của BCH.

2. Ban Kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Theo dõi, kiểm tra tư cách đại biểu, các hoạt động của Cộng đồng theo mục đích tôn chỉ đã đề ra;

2.2. Theo dõi, kiểm tra các khoản thu chi tài chính từ Qũy Cộng đồng họ Bùi Việt Nam theo đúng qui định của Điều lệ CĐHBVN và Pháp luật của Nhà nước.

2.3. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ CĐHBVN, Nghị quyết của Đại hội, các chủ trương và các chương trình công tác của BCH.

2.4. Kiểm tra về những vấn đề do các thành viên hoặc các cơ quan chức năng Nhà nước yêu cầu. Kết luận về các đợt kiểm tra phải thông báo đầy đủ cho BCH và các thành viên có liên quan.

2.5. Giữa hai kỳ Đại hội, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung các thành viên Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra phải đề xuất với hội nghị Thường trực để báo cáo Hội đồng Trưởng lão và lấy ý kiến của các uỷ viên BCH. Quyết định thay thế hoặc bổ sung phải được quá nửa tổng số uỷ viên BCH thông qua mới có giá trị.

2.6. Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền yêu cầu các cá nhân và tổ chức thành viên của Cộng đồng cung cấp mọi thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra.

Điều 7. Các Ban chuyên môn, giúp việc:

1. Các ban chuyên môn là bộ máy giúp việc cho Thường trực và BCH theo từng lĩnh vực được qui định trong Điều lệ và Phụ lục kèm theo.

2. Căn cứ vào Chương trình công tác của BCH, Ban chuyên môn có nhiệm vụ:

2.1. Thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

2.2. Kiện toàn chức năng nhiệm vụ, xây dựng Chương trình làm việc cho toàn khóa, xây dựng đề án từng vụ việc, trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung: sự cần thiết, mục đích yêu cầu, dự toán chi phí, giải pháp, tổ chức thực hiện,… để báo cáo Thường trực phê duyệt.

2.3. Trước kỳ họp của Thường trực, các Trưởng ban phải gửi nội dung đề án đã chuẩn bị để báo cáo Chủ tịch BCH cho ý kiến.

Điều 8. Các tổ chức, đơn vị trực thuộc CĐHBVN (Trung tâm, Công ty, Câu lạc bộ,…):

Quá trình phát triển của CĐHBVN có thể có các tổ chức như Trung tâm, Công ty hoặc Câu lạc bộ…Các tổ chức này có nhiệm vụ:

1. Phải thực hiện nghiêm chỉnh mục đích, tôn chỉ qui định trong Điều lệ CĐHBVN và của tổ chức mình đã được phê duyệt.

2. Tuỳ theo khả năng thực tế, các đơn vị trực thuộc cần có những đóng góp thiết thực cho Cộng đồng (biểu diễn phục vụ các dịp gặp mặt, ủng hộ Quĩ Cộng đồng họ Bùi Việt Nam, …) để hoạt động của Cộng đồng thêm phong phú.

3. Tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình trước BCH CĐHBVN và trước pháp Luật.

Chương II

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Nguyên tắc làm việc:

1. Nguyên tắc chung: BCH làm việc theo nguyên tắc dân chủ, hiệp thương, quyết định theo đa số uỷ viên có mặt. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng tạm thời thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch BCH. Trường hợp đặc biệt, quyết định cuối cùng theo đa số thành viên có mặt của cuộc họp liên tịch giữa Hội đồng Trưởng lão với Thường trực BCH.

2. Mọi quan hệ, giao dịch thường xuyên trên danh nghĩa BCH ra bên ngoài nói chung đều do Chủ tịch, Phó Chủ tịch được phân công hoặc Chánh văn phòng thực hiện. Trong trường hợp đặc biệt khác phải được sự uỷ quyền của Chủ tịch BCH.

3. Các văn bản giao dịch trên danh nghĩa Cộng đồng, BCH sau khi đã trình Chủ tịch hoặc người được uỷ quyền ký, đều phải đăng ký số văn bản và có bản lưu tại Văn phòng.

Điều 10. Chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực

1. Ban Chấp hành họp thường kỳ mỗi năm một lần và họp bất thường khi cần thiết. Ban Thường trực họp thường kỳ ba tháng một lần (vào sáng Thứ Bảy, tuần thứ nhất của tháng đầu Quý) và họp bất thường khi cần thiết. Nội dung cuộc họp bất thường do Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chuẩn bị.

2. Nội dung, chương trình làm việc trong các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường trực phải được chuẩn bị kỹ và gửi tài liệu trước ít nhất năm ngày để các thành viên nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến đóng góp (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất).

3. Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường trực phải có nghị quyết hoặc thông báo nội dung kỳ họp bằng văn bản.

4. Khi triển khai nhiệm vụ liên quan đến các ban, các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường trực thì các bộ phận, cá nhân có liên quan phải phối hợp giải quyết thống nhất, vấn đề còn vướng mắc phải xin ý kiến quyết định của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được uỷ quyền.

5. Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường trực phải giữ đúng kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo nghị quyết của tập thể.

6. Hàng năm, các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường trực phải đánh giá kết quả hoạt động, rút ra ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

7. Để thực thi công việc của Cộng đồng được nhanh chóng, tiện lợi và để giảm bớt các cuộc họp; các giao dịch, trao đổi…của các thành viên BCH, Thường trực, … có thể được thực hiện thông qua điện thoại, hộp thư điện tử chung của Văn phòng (hobuivn@gmail.com), các hộp thư cá nhân và trang thông tin điện tử của Cộng đồng (hobuivietnam.com.vn).

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Đối với Hội đồng Trưởng lão

Ban Chấp hành có trách nhiệm cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến hoạt động của Ban Chấp hành, của Cộng đồng cho HĐTL và lắng nghe ý kiến tư vấn của Hội đồng Trưởng lão, phản ánh lại khi thấy chưa phù hợp.

Điều 12. Đối với Ban Chấp hành/Ban Liên lạc tổ chức Thành viên cấp tỉnh

1. Thông qua việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện của các ủy viên BCH/BLL tổ chức Thành viên cấp tỉnh, Ban Chấp hành chỉ đạo, định kỳ xem xét hoạt động của tổ chức Thành viên, nắm tình hình tổ chức và hoạt động; hướng dẫn việc định kỳ sơ kết, tổng kết.

2. Tổ chức Thành viên ở địa phương báo cáo định kỳ hàng năm và các vấn đề đột xuất về công tác Dòng họ với Ban Thường trực.

Điều 13. Đối với các tổ chức của Cộng đồng

Ban Thường trực lập các cơ quan tham mưu, giúp việc: Văn phòng, các Ban và các đơn vị trực thuộc Cộng đồng và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo Quy chế này. Văn phòng, các ban, các đơn vị trực thuộc Cộng đồng chịu sự quản lý và điều hành của Ban Thường trực.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường trực, ủy viên Ban Kiểm tra, các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này.

Điều 15. Qui chế này có 4 chương, 15 điều, đã được Ban Chấp hành Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam Khoá II thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải do Ban Chấp hành xem xét, quyết định.

Văn phòng phối hợp với Ban Tổ chức-Nhân sự, Ban Kiểm tra giúp Ban Chấp hành theo dõi việc thực hiên Quy chế này./.

             Nơi gửi:                                                                            T/M BCH CĐHBVN

– Các uỷ viên BCH,                                                                                                          Chủ tịch

– Lưu: VP.                                                                                                                          (Đã ký)

GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 9
  • 2684
  • 2,055,382