QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN LIÊN LẠC CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

  24/01/2017

Căn cứ các nội dung quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam (BLLHBVN) ngày 20.4.2008. Để bảo đảm cho hoạt động của BLLHBVN được thuận lợi, tập trung và thống nhất, nay ban hành Qui chế làm việc của BLL, các Tiểu ban và các cơ quan trực thuộc,… với các nội dung cụ thể như sau:


 

Điều 1. Ban liên lạc họ Bùi Việt Nam 

1. Ban liên lạc Họ Bùi Việt Nam (viết tắt là BLLHBVN) do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra. BLLHBVN là Ban chấp hành-cơ quan đại diện cao nhất của Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam (CĐHBVN) giữa hai kỳ Đại hội, họp thường lệ mỗi năm 1 lần. 

2. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, việc thay đổi, bổ sung uỷ viên trong BLLHBVN từ các tỉnh, thành phố phải được quá nửa số uỷ viên BLLHB ở tỉnh, thành phố đó biểu quyết tán thành. Việc biểu quyết có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau: giơ tay, bỏ phiếu kín.... Hình thức cụ thể do Ban Thường trực đề nghị, được BLL chấp thuận. 

3. Số lượng uỷ viên BLLHBVN được bổ sung hoặc thay thế nhiều nhất bằng 1/5 số lượng uỷ viên BLLHBVN đã được Đại hội ấn định cho mỗi nhiệm kỳ.

4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban LLHBVN:

a) Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc.

b) Lãnh đạo toàn bộ công tác của CĐHBVN giữa hai kỳ Đại hội.

c) Quyết định Quy chế hoạt động của BLLHBVN.

d) Bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban liên lạc và Trưởng các tiểu ban chuyên môn. Quyết định số lượng, thành phần, quy chế hoạt động của Hội đồng Trưởng lão, Văn phòng BLL và các Tiểu ban chuyên môn của BLLHBVN.

e) Quyết định việc thành lập, giải thể, các tổ chức trực thuộc như Tiểu ban tham mưu; các cơ sở kinh tế, dịch vụ, văn hoá; các cơ sở đào tạo…có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc nhiều địa phương trên cơ sở chấp hành nghị quyết của đại hội Cộng đồng Họ Bùi Việt Nam.

Điều 2.  Thường trực Ban liên lạc 

1. Thường trực BLL là cơ quan thường trực của BLLHBVN, có trách nhiệm triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội và của BLLHBVN giữa hai kỳ họp. Thường trực gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Chánh Văn phòng và một số uỷ viên BLL. Số lượng thành viên tham gia thường trực không được vượt quá 1/3 số uỷ viên BLLHBVN.

Thường trực họp mỗi quý một lần, ngoài ra có thể họp bất thường hoặc họp mở rộng theo triệu tập của Trưởng ban.  

2. Nhiệm vụ của Thường trực BLL:

a) Thay mặt BLLHBVN điều hành công việc của Cộng đồng giữa hai kỳ họp.

b) Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, biên chế tổ chức của các Tiểu ban tham mưu; của các tổ chức kinh tế , dịch vụ,…  trực thuộc BLL. Thông qua quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ chủ chốt của các tổ chức trên và việc gia nhập  CĐHBVN của các thành viên là các BLLHB địa phương (tỉnh, thành phố, huyện,…).

c) Xem xÐt vµ gi¶i quyÕt c¸c vấn đề phát sinh đột xuất (nÕu cã).

d) Tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu CĐHBVN toàn quốc như: thời gian, địa điểm tổ chức đại hội; chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội; công tác phục vụ hậu cần cho đại hội;…

Ðiều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban và Phó trưởng ban liên lạc

1.Trưởng ban liên lạc có quyền hạn và trách nhiệm:

- Ðại diện pháp nhân và là chủ tài khoản của BLLHBVN trước pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ðại hội và các quyết định của BLLHBVN.

- Chủ trì cuộc họp của BLLHBVN và Thường trực BLL.

- Ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và trực tiếp chỉ đạo Chánh Văn phòng. 
- Chịu trách nhiệm trước BLLHBVN về các hoạt động của Thường trực BLL.

- Thành lập các tiểu ban chuyên môn để tư vấn về các vấn đề cụ thể; Phê duyệt nhân sự cho các tiểu ban và các tổ chức khác của Cộng đồng theo đề nghị của Tiểu ban Phát triển cộng đồng.

- Chủ trì cuộc họp BLLHBVN nhiệm kỳ kế tiếp cho đến khi bầu xong Trưởng ban mới.

3. Các Phó Trưởng ban LL là người giúp việc choTrưởng ban, mỗi Phó Trưởng ban được Trưởng ban phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trong một lĩnh vực cụ thể; trong trường hợp Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban có thể được uỷ quyền điều hành công việc của BLLHBVN.

Điều 4. Hội đồng Trưởng lão

  Hội đồng Trưởng lão là cơ quan tư vấn cấp cao của BLLHBVN. Bao gồm các bậc cao niên có uy tín, tâm huyết với công việc của Cộng đồng. Thành viên của Hội đồng trưởng lão có thể không là thành viên của BLLHBVN. Số lượng thành viên của  Hội đồng Trưởng lão do Trưởng ban liên lạc đề xuất, quyết định sau khi được đa số uỷ viên thường trực biểu quyết đồng ý.

Hội đồng Trưởng lão có nhiệm vụ: tư vấn các vấn đề quan trọng, nan giải, mang tính chiến lược và có tầm ảnh hưởng đến uy tín chung của CĐHBVN.

 Hội đồng Trưởng lão thường xuyên được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Cộng đồng để chủ động đề xuất các vấn đề cần tư vấn.

Hoạt động của Hội đồng Trưởng lão là hoạt động mở, tùy theo công việc, có thể làm việc tập trung tại văn phòng hoặc tại gia.

Ðiều 5Văn phòng và Chánh Văn phòng

1. Văn phòng là cơ quan hành chính thường trực của BLLHBVN. Chánh Văn phòng do Trưởng ban BLLHBVN đề xuất và được đa số ủy viên thường trực BLLHBVN biểu quyết tán thành. 

2. Chánh Văn phòng  có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ðại diện cho Văn phòng BLLHBVN trong quan hệ giao dịch thường xuyên;

- Tổ chức, điều hành các hoạt động thường xuyên của  Văn phòng BLL; Hỗ trợ tích cực cho hoạt động của các Tiểu ban;

- Chủ động phối hợp cùng các Tiểu ban xây dựng lịch hoạt động hàng tháng, hàng quý của Ban Thường trực;  Ðịnh kỳ báo cáo cho BLLHBVN về các hoạt động của Cộng đồng; Dự các kỳ họp của BLLHBVN;

- Lập các báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BLLHBVN; Quản lý hồ sơ và tài liệu của Cộng đồng (danh sách các thành viên, chi Họ và các tổ chức trực thuộc; ấn phẩm, văn bản giao dịch,…);

- Giúp Chủ tài khoản quản lý thu chi tiết kiệm, đúng quy chế, nguyên tắc tài chính; Chịu trách nhiệm trước BLLHBVN  về các hoạt động  và chi tiêu của VP.

Điều 6. Tiểu Ban Kiểm tra 

1. Trưởng Tiểu ban Kiểm tra do Thường trực BLLHBVN đề xuất, được BLLHBVN toàn quốc chấp thuận. Nhiệm kỳ của Tiểu Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của BLLHBVN.

2. Tiểu Ban Kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn: 

 -  Kiểm tra tư cách Đại biểu, các hoạt động của Cộng đồng theo mục đích, tôn chỉ đã đề ra;  

- Theo dõi, kiểm tra các khoản thu, chi tài chính từ Quỹ Họ Bùi Việt Nam theo đúng quy định của Điều lệ CĐHBVN và Pháp luật nhà nước;

- Kiểm tra việc thi hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CĐHBVN, Nghị quyết của Đại hội, các chủ trương và các chương trình công tác của BLLHBVN. 

- Kiểm tra về những vấn đề do các thành viên của Cộng đồng họ Bùi Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng Nhà nước yêu cầu. Kết luận về các đợt kiểm tra và phải thông báo đầy đủ kết luận cho BLLHBVN và các thành viên yêu cầu.

- Phối hợp với các Tiểu ban khác giúp đỡ các cơ sở củng cố, phát triển tổ chức, gìn giữ đoàn kết, thống nhất nội bộ.

- Giữa hai kỳ Đại hội, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung các thành viên Tiểu Ban Kiểm tra, Trưởng Tiểu Ban Kiểm tra phải thông báo cho BLLHBVN và lấy ý kiến của các thành viên BLLHBVN. Quyết định thay thế hoặc bổ sung phải được ít nhất 2/3 tổng số uỷ viên BLLHBVN thông qua mới có giá trị.

- Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Tiểu ban Kiểm tra có quyền yêu cầu các cá nhân và tổ chức thành viên của Cộng đồng cung cấp mọi thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra của Tiểu ban. 

Điều 7. Các Tiểu ban chuyên môn:

1. Các tiểu ban chuyên môn là bộ máy tham mưu, giúp việc cho Thường trực và BLLHBVN theo từng lĩnh vực đã được qui định trong Điều lệ. 

2. Căn cứ vào Chương trình công tác của BLL, Tiểu ban chuyên môn có nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

- Xây dựng đề án từng vụ việc, trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung: sự cần thiết, mục đích yêu cầu, dự toán chi phí, giải pháp, tổ chức thực hiện,… để báo cáo Thường trực.

- Trước kỳ họp Thường trực, các Trưởng Tiểu ban phải gửi nội dung đề án đã chuẩn bị để báo cáo Trưởng ban cho ý kiến. 

Điều 8. Các tổ chức, đơn vị trực thuộc CĐHBVN (Trung tâm, Công ty, Câu lạc bộ,…):

Quá trình phát triển của CĐHBVN có thể thành lập các tổ chức như Trung tâm, Công ty hoặc Câu lạc bộ…Các tổ chức này có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng pháp luật hiện hành quy định cho tổ chức tương ứng.

- Phải thực hiện nghiêm chỉnh mục đích, tôn chỉ qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của CĐHBVN và của tổ chức mình đã được phê duyệt.

- Tuỳ theo khả năng thực tế, các đơn vị trực thuộc cần có những đóng góp thiết thực cho Cộng đồng (biểu diễn phục vụ các dịp gặp mặt, ủng hộ Quĩ Họ Bùi VN, …) để hoạt động của Cộng đồng thêm phong phú.

- Tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình trước BLLHBVN toàn quốc và trước pháp Luật.

Điều 9. Nguyên tắc làm việc và  quan hệ công tác:

- Nguyên tắc chung: BLLHBVN làm việc theo nguyên tắc dân chủ, hiệp thương, quyết định theo đa số uỷ viên có mặt. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng tạm thời thuộc về phía có ý kiến của Trưởng ban. Trường hợp đặc biệt, quyết định cuối cùng theo đa số thành viên có mặt của cuộc họp liên tịch giữa Hội đồng Trưởng lão với Thường trực BLLHBVN. 

-  Mọi quan hệ, giao dịch thường xuyên trên danh nghĩa BLLHBVN ra bên ngoài nói chung đều do Trưởng ban, Phó trưởng ban được phân công hoặc Chánh văn phòng thực hiện. Trong trường hợp đặc biệt khác phải được sự uỷ quyền của Trưởng ban.

- Các văn bản giao dịch trên danh nghĩa Cộng đồng, BLLHBVN sau khi đã trình Trưởng ban hoặc người được uỷ quyền ký, đều phải đăng ký số văn bản và có bản lưu tại Văn phòng.

- Để thực thi công việc của Cộng đồng được nhanh chóng, tiện lợi và để giảm bớt các cuộc họp; các giao dịch, trao đổi…của các thành viên Ban LL, Thường trực, ...   có thể được thực hiện thông qua điện thoại, hộp thư điện tử chung của Văn phòng,  các hộp thư cá nhân và  trang thông tin điện tử của Cộng đồng.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Qui chế này có 10 điều, đã được BLLHBVN thông qua. Mọi thành viên trong BLLHBVN, Thường trực, các Tiểu ban, các tổ chức trực thuộc có trách nhiệm thi hành những qui định trong Qui chế này. 

Qui chế  có hiệu lực từ ngày ký.

                                                     Ngày 20 tháng 5 năm 2008

                                                   T/M Thường trực BLL HBVN

                                                              Trưởng Ban

                                                                  (Đã ký)

                                                               Bùi Phan Kỳ

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 12
  • 2427
  • 2,055,125