QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

  12/11/2017

CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH

------

Số: 30/2017/QĐ-TCNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM

 

-Căn cứ Điều lệ, Quy chế của BCH CĐHB Việt Nam;

-Căn cứ Quyết định của Hội nghị Thường trực BCH mở rộng lần thứ 9 khóa II, ngày 02/4/2017;

-Thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội III nhiệm kỳ 2018 - 2023;

-Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức nhân sự

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Việt Nam lần thứ III, khóa III (2018 - 2023) (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội), dưới sự chỉ đạo của Thường trực BCH khóa II, nhằm chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội.

Điều 2.- Ban tổ chức Đại hội có cơ cấu nhân sự được chọn cử phù hợp về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu từng mặt hoạt động của họ Bùi toàn quốc, có thể thường xuyên làm việc trực tiếp, hiệu quả để chuẩn bị cho Đại hội.

1.Ban tổ chức Đại hội bao gồm các Tiểu ban:

  • Tiểu ban Văn kiện
  • Tiểu ban Nhân sự
  • Tiểu ban Khánh tiết
  • Tiểu ban Vận động tài chính và Hậu cần.

Mỗi Tiểu ban có 1 Trưởng tiểu ban, 1 Phó tiểu ban và các thành viên tiểu ban.

2.Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch BCH làm Trưởng ban, các Trưởng, Phó tiểu ban làm Ủy viên (Có danh sách kèm theo).

Điều 3.- Ban tổ chức Đại hội, trong đó có các Tiểu ban lựa chọn thành viên và hoạt động theo đúng Quy chế Làm việc của Ban tổ chức Đại hội III(ban hành theo Quyết định này).

Điều 4.- Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức Đại hội sẽ tự giải thể ngay sau khi bế mạc Đại hội và kết thúc thanh quyết toán tài chính Đại hội.

Điều 5.- Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Trưởng ban TCNS, Chánh văn phòng và các ông, bà có tên trong Danh sách Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

Nơi nhận:

- CT, các PCT BCH, HĐTL

- Các Ủy viên TT BCH

- Các Trưởng, Phó tiểu ban của Ban tổ chức ĐH

- Lưu VP; Lưu Ban TCNS

TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐHBVN

CHỦ TỊCH

GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

(Đã ký)

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
  • 1
  • 1609
  • 6,983,898