TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI VÀ ỦY VIÊN BCH CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM KHÓA III (2018 - 2023)

  14/11/2017

A.Về tiêu chí lựa chọn ủy viên BCH

Tiêu chí lựa chọn được hiểu theo nghĩa tiêu chuẩn cơ bản, chính yếu, chuẩn mực, là quy định chung để lựa chọn người vào Ban Chấp hành toàn quốc khóa III (2018 - 2023) được khách quan, đúng đắn, thống nhất và thuận lợi.

Là tiêu chí được thảo luận, thông qua tập thể Thường trực BCH khóa II (ngày 2 tháng 4 năm 2017) nhằm hướng dẫn Ban TCNS toàn quốc và lãnh đạo CĐHB các tỉnh, thành phố lấy tiêu chí lựa chọn làm căn cứ chính thức để giới thiệu người vào BCH toàn quốc khóa III.

Tiêu chí lựa chọn

 1. Người có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình hoạt động dòng họ, đã và đang tham gia tổ chức Cộng đồng họ Bùi toàn quốc, Cộng đồng họ Bùi tỉnh, thành phố, chấp nhận và thực hiện đúng Điều lệ, các Quy chế, Nghị quyết của BCH, Thường trực BCH Cộng đồng.
 2. Lựa chọn cả ba độ tuổi (cao niên, trung niên, thanh niên) có đủ sức khỏe, có trình độ văn hóa (trung học, đại học, trên đại học), kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, am hiểu hoạt động dòng họ. Ưu tiên lựa chọn người hoạt động lâu năm trong Cộng đồng họ Bùi Việt Nam trên toàn quốc và ở địa phương. Chú ý khuyến khích đúng mức đến người trẻ tuổi, có năng lực, phẩm chất tốt, say mê hoạt động họ.
 3. Người có tinh thần đoàn kết, trong sáng, không vụ lợi, không cục bộ, bản vị, danh vị cá nhân chia rẽ, bè phái gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, uy tín của tổ chức và truyền thống văn hóa, văn minh, văn hiến của họ Bùi Việt Nam.

Cơ cấu, số lượng và quy trình lựa chọn

 1. Lựa chọn nhân sự bầu vào BCH toàn quốc khóa III đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đồng thuận, minh bạch theo đúng quy trình lựa chọn chặt chẽ từ toàn quốc tới các tỉnh, thành phố và ngược lại. Đảm bảo việc bầu cử được BCH toàn quốc có chất lượng, đủ số lượng, phân bổ hợp lý trên cả nước, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.
 2. Số lượng người được đề cử và bầu vào BCH khóa III:
 • Các tỉnh, thành phố đã có BCH/BLL chính thức (đã tiến hành Đại hội, hoặc Hội nghị thành lập, được Chủ tịch BCH toàn quốc ký quyết định, văn bản công nhận) thì được đề cử 3 người vào BCH toàn quốc.
 • Riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được đề cử 4 người/ mỗi thành phố vào BCH toàn quốc.
 • Các tỉnh, thành phố mới có BLL lâm thời thì mỗi tỉnh, thành phố này được đề cử 1 người vào BCH toàn quốc.
 • Các BLL/BLL lâm thời ở nước ngoài, như Pháp, Đức, Australia (đã có hoạt động) được cử 1 người vào BCH toàn quốc.
 • BCH toàn quốc khóa II đề cử số người vào BCH toàn quốc khóa III đối với các Ủy viên còn đủ tiêu chuẩn. Tổng số Ủy viên BCH khóa III: được bầu tại Đại hội khoảng trên dưới 120 người.
 • Các địa phương còn lại, hiện chưa có BLL/BLL lâm thời/BCH sẽ được bổ sung người vào BCH toàn quốc (khi đã thành lập được tổ chức) tại các Hội nghị BCH khóa III, theo quy định phân bổ số lượng ủy viên BCH nói trên.

Dự kiến đến cuối khóa III, tổng số ủy viên BCH toàn quốc có thể lên tới 150 người.

 1. Quy trình lựa chọn
 • Tập thể Thường trực, BCH/BLL/BLLLT/BVĐ tiến hành Hội nghị, Cuộc họp toàn thể, thống nhất giới thiệu và đề cử chính thức người tham gia BCH toàn quốc. Có văn bản đề nghị kèm danh sách (theo mẫu hướng dẫn của Ban Tổ chức Nhân sự toàn quốc), ký đóng dấu, gửi về Văn phòng BCH CĐHB Việt Nam, chậm nhất là tháng 10/2017. Số lượng người không vượt quá quy định được phân bổ.
 • Danh sách dự kiến do Ban Tổ chức Nhân sự chuẩn bị tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị BCH cuối khóa và Hội nghị Trù bị trước khi Đại hội.

B.Dự kiến các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu CĐHBVN lần thứ III (Đại hội III). [Cả nước hiện đã có 48 tỉnh, thành phố thành lập tổ chức CĐHBVN]

 1. Tất cả Ủy viên BCH khóa II đang hoạt động đều là đại biểu chính thức dự Đại hội.
 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Đoàn cử đại biểu dự Đại hội III được thực hiện theo tiêu chí sau:
 • Ban Chấp hành, Ban Liên lạc, Ban Liên lạc lâm thời, Ban Vận động Cấp tỉnh, thành phố họp chính thức, bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa III. Có văn bản chính thức (ký, đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức cấp tỉnh, thành phố, có danh sách kèm theo, gửi về Văn phòng BCH CĐHBVN để chuyển cho Ban Tổ chức Nhân sự khóa II trình (Ban tổ chức Đại hội III), chậm nhất vào tháng 10 năm 2017.
 • Số lượng người của mỗi Đoàn đại biểu theo quy định cụ thể:

Tỉnh, thành phố đã có BCH, BLL (đã Đại hội) được cử Đoàn từ 8 - 10 người.

Tỉnh, thành phố đã có Ban Liên lạc lâm thời (chưa Đại hội) được cử Đoàn từ 6 - 8 người.

Tỉnh, thành phố có Ban Vận động (còn ít thành viên) được cử Đoàn từ 3 - 5 người.

Số lượng đại biểu này không nằm trong danh sách dự kiến đề cử vào Ban Chấp hành khóa III theo quy định tại mục Cơ cấu, số lượng và quy trình lựa chọn nói trên.

Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cơ sở (xã, thôn) đều tập trung ở một đầu mối chung là tuyến/cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 1. Văn phòng, các Ban chuyên môn thuộc Ban Chấp hành toàn quốc được cử số lượng đại biểu là ủy viên của Ban (chưa tham gia BCH khóa II):
 • Ban đã có 3 - 5 ủy viên chính thức thì được cử 1 - 2 người dự Đại hội III.
 • Ban đã có 6 - 10 ủy viên chính thức thì được cử 3 - 4 người dự Đại hội III.
 • Ban đã có 11 - trên 20 ủy viên chính thức thì được cử 5 - 6 người dự Đại hội III.

Tất cả các tổ chức, đơn vị nói trên đều họp chính thức cử số đại biểu theo quy định, lập danh sách do người đứng đầu ký, gửi đến Văn phòng họ Bùi Việt Nam trước tháng 8 năm 2017.

 

Nơi nhận:

- CT, các PCT BCH, HĐTL

- Các Ủy viên TT BCH

- Các Trưởng, Phó tiểu ban của Ban tổ chức ĐH

- Lưu VP; Lưu Ban TCNS

TM/ BAN CHẤP HÀNH CĐHBVN

CHỦ TỊCH

GS. Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ

(Đã ký)

Tin liên quan:

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỘNG ĐỒNG HỌ BÙI VIỆT NAM LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

Bình luận

Tin tức mới

Đăng ký nhận tin tức qua Email

Lịch vạn niên
Lượt truy cập
 • 1
 • 1592
 • 6,983,881